วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการอิเล็คทรอนิคของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic e-journal organized by Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

Vol 3 No 2 (2019): July-December

Published: 2019-09-02

The development of reading comprehension for 7th-grade students by using Directed Reading Thinking Activity (DR-TA)

Wipawinee Puntuta, Suphinya Panyasi, Tassanee Juntiya, Sasithon Sriphom, Jiraporn Kakaew

10-18

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | A Development of Multimedia for Developing Mathematical Communication Skills of 10th Grader Students

จุฑาทิพย์ เรืองงาม, แสงเดือน เจริญฉิม, พินดา วราสุนันท์, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, วิทยา ซิ้มเจริญ

30-42

View All Issues