วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการอิเล็คทรอนิคของภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic e-journal organized by Department of Teacher Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ได้ถูกจัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 และได้การรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

Journal of Education and Human Development Sciences is on TCI (Group2) and is certified from January 1st, 2022 to December 31st, 2024

ISSN 2985-1017 (Online) 

(เลขเดิม ISSN 2697-4061 (Online) และ ISSN 2539-7249 (Print) ยกเลิก)


ค่าตีพิมพ์บทความ 3,000 บาทต่อบทความ ชำระเมื่อผ่านการตรวจบทความเบื้องต้น ก่อนกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธบทความหากไม่ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Fee 3,000 Baht per articles, Paid after passing the preliminary check before reviewing process.
We reserve the right to reject the article based on the evaluation by experts.

*สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากวารสารเป็นโครงการพัฒนาวิชาการ ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความจึงไม่สามารถนำมาเบิกกับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้

Vol. 8 No. 1 (2024): January-June

Published: 2024-02-15

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิถีปลูกผักสมัยใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม|The Development of Learning Activities on Growing Vegetables in a New Way through the Participation of Network Partners in Ban Huai Duan, Rang Phikun Subdistrict, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province

นิรันดร์ ยิ่งยวด, อภิชาติ ใจอารีย์, อรวรรณ บุญทัน, ปิยวัฒน์ สุศีลสัมพันธ์, ดิสนีย์ แก้วกาญจนานิรัตน์, ไพโรจน์ บุญยะวรรณ, นิศารัตน์ โตค้างพลู, ปริญญา เพชรก้อน, สุพรรณ บุดดี, ยลดา ชัยแสง, กัญญาวีร์ วงษ์ศรีทรา, วชิราภรณ์ หุ่นดี

66-80

การพัฒนา e content ด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายขอบจังหวัดราชบุรี |Development of e content in public health to develop health education in the school in marginal areas of Ratchaburi Province.

รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์, เอกรวี ครุฑางคะ, ศิรินทิพย์ ห่วงทอง, รุ่งนภา สิงห์สถิตย์, รัชดาพร ฐานมั่น, นัฏกร สุขเสริม, พนารัตน์ แสงวิจิตร, ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ, วรลักษณ์ ทองประยูร, นภาวลัย ครุฑางคะ

219-232

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกร | Academic Management for Developing Innovator Competencies

ศิริพร เครือทอง, สุมิตร สุวรรณ, อรอุษา ปุณยบุรณะ, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, พัชราภา ตันติชูเวช

20-39

View All Issues