วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (JEHDS) เป็นวารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา และการพัฒนามนุษย์และชุมชน

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic journal organized by Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to education and human development

Vol 2 No 2 (2018): July-December

Published: 2018-07-18

ผลของการรับรู้ความง่ายต่อความวิตกกังวลของผู้เรียน |Take it Easy: the Effect of Perceived Easiness on Students’ Anxiety

พราว อรุณรังสีเวช พัชราภรณ์ นิตเลขยันต์ ปานแพร บุณยพุกกณะ นิติธร อุ้นพิพัฒน์

15-24

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี|The Key Success of System and Mechanism of the Internal Quality Assurance inPhetchaburiRajabhat University

พรรณี คอนจอหอ, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, น้ำฝน แสงอรุณ, ศิริวรรณ ราชญ์ประยุร, ศักดิพัต ศรีอร่ามรุ่งเรือง

85-90

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ | The Development of Recreational Activities for the Elderly

ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี, กฤษฏิ์กนิษฐ์ ณ ป้อมเพ็ชร, วรรณพร ขวัญบุญจันทร์, ธเนตร กุลเทศ

112-120

View All Issues