สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอาหาร (Food Journal) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ISSN 0125-1147 (Print) และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

กองบรรณาธิการขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจาก "อาหาร" ISSN 0125-1147 (Print) เป็น “วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Journal of Food Research and Product Development, JFRPD” เป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ISSN 2821-9813 (Online) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยทางด้านอาหาร เนื้อหาของวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานของรัฐ

กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่เดือนมิถุนายน) 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่เดือนธันวาคม)

เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเอง

รูปแบบการพิจารณา : double blinded

ISSN 2821-9813 (Online)

 

Vol 52 No 4 (2022): October - December

ในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ขอนำเสนอบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

- เรื่อง “ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช” กล่าวถึงแหล่งของพืชที่นิยมนำมาใช้ผลิต กระบวนการผลิต และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและการยอมรับในผลิตภัณฑ์นมพืช

- เรื่อง “ผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชและคุณสมบัติเชิงหน้าที่” ว่าด้วยทิศทาง งานวิจัย และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์น้ำนมพืชหมัก

- เรื่อง “มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ” ให้ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการของมะรุมเพื่อเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาของโรคไขมันในเลือดและโรคความดันโลหิตสูง และ

- เรื่อง “คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ” กล่าวถึงสารโปรไซยานิดินที่สกัดได้จากโกโก้มีฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างไร และสุดท้ายขอนำเสนอเมนูคู่สุขภาพ

- เรื่อง “จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” แนะนำเมนูอาหารจากถั่วเหลืองงอก ซึ่งทำง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไปติดตามกันนะคะ

Published: 2022-10-21

View All Issues