เจ้าของ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ที่ปรึกษา

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

อภิญญา จุฑางกูร

จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้อำนวยการ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรณาธิการ

วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รองบรรณาธิการ

ดร.อรวรรณ ละอองคำ               

ดร.วนิดา ปานอุทัย

ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

กองบรรณาธิการ

ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม       

ดร.สุมิตรา บุญบำรุง                              

ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ                              

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน                              

ดร.นราพร พรหมไกรวร                         

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์                       

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ช่อลัดดา เที่ยงพุก

กนกวรรณ ยอดอินทร์

วาสนา นาราศี

พสธร ผ่องแผ้ว

ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

กองจัดการ

มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค

ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร