สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอาหาร (Food Journal) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ISSN 0125-1147 (Print) และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

กองบรรณาธิการขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวารสารจาก "อาหาร" ISSN 0125-1147 (Print) เป็น “วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Journal of Food Research and Product Development, JFRPD” เป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ISSN 2821-9813 (Online) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยทางด้านอาหาร เนื้อหาของวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานของรัฐ

กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 4 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเอง

รูปแบบการพิจารณา : single blinded

ISSN 2821-9813 (Online)