วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณพ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ปณ. 1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทร : 0 2942 8629 ต่อ 1303 โทรสาร : 0 2561 1970
เว็บไซต์ : https://ifrpd.ku.ac.th/th/home/index.php

Principal Contact

วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
บรรณาธิการ วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณพ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Phone โทร. 0 2579 5587

Support Contact

มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
Phone โทร. 0 2579 5587