คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ Chemical and biological properties of procyanidins of cocoa and health benefits

Main Article Content

ดร.สมัชญา งามสุข

Abstract

สารประกอบโพลีฟีนอลมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายด้าน ได้แก่ การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง การต่อต้านริ้วรอย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง การต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น สารประกอบโพลีฟีนอลเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีงานวิจัยจำนวนมากให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยในเมล็ดโกโก้อุดมไปด้วยสารประกอบโพลีฟีนอลที่ช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวและทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีในผู้ที่บริโภคโกโก้เป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบว่าโกโก้อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและสารในกลุ่ม  โพลีฟีนอลในโกโก้อาจส่งผลดีต่ออารมณ์และอาการซึมเศร้าโดยไปลดระดับความเครียด ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เมล็ดโกโก้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารที่อยู่ในรูปโมโนเมอร์ (monomer) ได้แก่ คาเทชิน (catechin) และ อีพีคาเทชิน (epicatechin) และสารที่อยู่ในรูปพอลิเมอร์ (polymer) โดยเมล็ดโกโก้ประกอบด้วยสารสำคัญ คือ ฟลาโวนอยด์ที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ สารโปรไซยานิดิน (procyanidins) 58% ฟลาแวน-3-โอล (flavan-3-ols) 37% และสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) 4% สารโปรไซยานิดินเป็นสารสำคัญที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเป็นสารประกอบฟีนอลที่พบได้ตามธรรมชาติ สำหรับโครงสร้างของสารโปรไซยานิดินเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีกิจกรรมทางชีวภาพที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดการเกิดโรคเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ และการนำมาใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
งามสุข, ดร.สมัชญา. คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 36-49, oct. 2022. ISSN 2821-9813. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5159>. Date accessed: 02 dec. 2022.
Section
บทความวิชาการ (Review Articles)