การวางแผนทรัพยากรองค์รวมที่มีผลต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย Enterprise Resource Planning Affcecting The Success of Automative Industies in Thailand

Main Article Content

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์รวมในองค์การธุรกิจ 2) ศึกษาอิทธิพลของการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์รวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผู้วิจัยกำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือองค์การธุรกิจในชั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลำดับที่ 1 (1st-Tier) จำนวน 690 องค์การ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจในชั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลำดับที่ 1 (1st-Tier) จำนวน 690 คนซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 510 ฉบับคิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 74ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) งานวิจัยนี้กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกของการใช้ระบบและปัจจัยภายในของการใช้ระบบมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์รวมและการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์รวมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้


The purposes of this research was to: 1) investigate antecedent influencing enterprise resource planning for business organization and 2) explore influences of enterprise resource planning to business performance for automotive industry in Thailand. The researcher defined the population for this research as a group of 1st-tier of the automotive industry represented by 690 private organizations. The sample groups included information technology officer/manager/director ERP’s users. 


The purposive sampling method was collected by questionnaires distributed during October - December 2013 and 510 questionnaires were returned equivalent to the response rate at 74%. Data was analyzed by Structural Equation Modeling: SEM with statistical significance at 0.05 level. Findings from the research suggested that external factor and internal factors had direct and positive influence on enterprise resource planning which in turn showed direct and positive influence on business performance. This is consistent with the research hypotheses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สินสมบูรณ์ทอง, รุจิภา. การวางแผนทรัพยากรองค์รวมที่มีผลต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( Journal of Economics and Management Strategy ), [S.l.], v. 3, n. 1, p. 20-30, june 2016. ISSN 2586-9744. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1006>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย (Research Article)