วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบัน การศึกษาต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2016-06-30

ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม

วรานันต์ ตันติเวทย์, โสมสกาว เพชรานนท์

1-7

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พรวิภา เพียรวัฒนะกุลชัย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, วรยศ ละม้ายศรี

55-61