การวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ Analyzing Potential of the AEC Member Countries for Strategy Formulation of FDI Inflows from Abroad

Main Article Content

ชิราภรณ์ วงศ์แสน

Abstract

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economics Community: AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ซึ่งมีความน่าสนใจในมุมมองของผู้ลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นประเทศเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา (Developing Economies) หรือบางประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emergining Economies) ที่มีปัจจัยดึงดูดการลงทุนอยู่หลายปัจจัย และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่ต้องการให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างเสมอภาค จึงได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพในการรองรับเงินทุน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ในภาพรวม โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ (The Global Competitiveness Report 2015 – 2016) โดย World Economic Forum ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งพบว่าในภาพรวมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีจุดแข็งที่ควรได้รับการส่งเสริมอาทิ ด้านสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาภพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าและตลาดแรงงาน เป็นต้นและจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นในหลายด้านเช่น โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูง การฝึกอบรม และปัจจัยทางด้านสถาบันเป็นต้นเพื่อให้สามารถรองรับการลงทุนจากต่างประเทศและได้นำเสนอข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การรองรับการลงทุนจากต่างประเทศได้ทั้งหมด 8ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการส่งวัตถุดิบ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดเงิน 7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากแหล่งเงินทุนภายใน 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานตาม Cluster กลุ่มอุตสาหกรรม และการคุ้มครองผู้ลงทุนที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิกในการวางนโยบายเพื่อเป็นรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค


Asian Economics Community (AEC) is the economic integration of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member countries which has generated strong interest from foreign investors since most member countries are developing economies or emerging economies with strong growth potential.  As a result, the amount of foreign direct investment has been increasing steadily in the ASEAN region.  Given the objective of promoting equity in economic development of all member countries, we have analyzed the potential supporting factors for investment capital.  Analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis) as a whole, based on information from the Global Competitiveness Report 2015 - 2016 by the World Economic Forum, is used to analyze the internal factors as well as external factors that related to defining strategies for FDI inflows from abroad into AEC member countries.  The research found that overall AEC member countries have strengths (Higher Education and Training, Macroeconomics Environment, Goods Market Efficiency, Labor Market Efficiency, etc.) and weaknesses (Infrastructure, Higher Education and Training, Institutions, etc.) that should be further developed. In this connections, eight strategies have been proposed as follows: (1) Investment privileges strategy, 2) Productivity enhancement strategy, 3) Promoting investments in infrastructure and logistics strategy, 4) Developing entrepreneurial supplier strategy, 5) Developing the capacity to accommodate foreign investment strategy, 6) Financial market development strategy, 7) Developing infrastructure from internal funds strategy, 8) Cluster-based workforce development of industries and investor protection which require cooperation and mutual assistance among  Member States to formulate policies laying the strong economic foundation for the region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์แสน ช. (2018). การวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ: Analyzing Potential of the AEC Member Countries for Strategy Formulation of FDI Inflows from Abroad. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 70–82. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1023
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)