การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไทยรายจังหวัดด้วยวิธี DEA Evaluation of Thai Provincial Efficiency: DEA Method

Main Article Content

นรพัชร์ อัศววัลลภ

Abstract

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเป็นรายจังหวัดโดยอาศัยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ซึ่งเป็น Nonparametric Approach ซึ่งไม่มีการกำหนดฟังก์ชั่นการผลิตล่วงหน้า โดยผลการศึกษาพบว่าจังหวัดที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสูงอยู่ในกลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพรองลงมากระจายอยู่ตามจังหวัดหัวเมืองในภาคต่างๆ ส่วนจังหวัดที่มีประสิทธิภาพต่ำมักอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ โดยพบว่าจังหวัดที่มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมสูงมักมีประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าจังหวัดที่เน้นการผลิตภาคบริการและภาคเกษตรกรรมตามลำดับ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเป็นเครื่องชี้หนึ่งของสาเหตุปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ


This study aims to measure technical efficiency of Thai provinces based on the Data Envelopment Analysis (DEA) approach. The results show that the provinces with high technical efficiency of production are in Bangkok and vicinity, Eastern, and Central regions. Major cities in various regions also show good performance. However, low-performing provinces are mostly located in the Northeast and North. It is found that provinces with high manufacturing share are often more productive than those in the service and agriculture sectors, respectively. This may be one of the sources of economic disparity in the country.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัศววัลลภ น. (2018). การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไทยรายจังหวัดด้วยวิธี DEA: Evaluation of Thai Provincial Efficiency: DEA Method. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 69–80. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1055
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)