การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย Ecotourism in the Eastern Region of Thailand

Main Article Content

จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ
     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของอุทยานแห่งชาติ 10 แห่งในภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งวิเคราะห์การกระจุกตัวของผู้มาเยือนโดยใช้ตัวชี้วัดด้านผู้มาเยือนต่างๆ เพื่อพิจารณาการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคดังกล่าว ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของผู้มาเยือนชาวไทยและผู้มาเยือนชาวต่างประเทศมีการกระจุกตัวอย่างสูงในอุทยานแห่งชาติบางแห่งเท่านั้น โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเล การบริหารจัดการด้านผู้มาเยือนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน


ABSTRACT
     This paper aims to study the characteristics of ecotourism in 10 national parks in the eastern region of Thailand and to analyze the degree of visitor concentration using different visitor indicators to compare the development of ecotourism of these protect areas. The results indicate that the ecotourism of Thai and foreign visitors is highly concentrated in certain national parks, especially coastal national parks. Visitor management therefore needs to be considered in order to achieve sustainable ecotourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หนูสุวรรณ จ. (2018). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 5(2), 87–110. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)