ความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดของประเทศไทย Tourism Specialization at the Provincial Level in Thailand

Main Article Content

จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ

Abstract

แม้ว่าประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน แต่เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัดอาจไม่ใช่ทุกจังหวัดที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลสถิติระดับจังหวัดปี พ.ศ. 2556 เพื่อจัดทำเป็นดัชนีชี้วัดทั้งทางด้านอุปสงค์ อุปทาน และความประทับใจ


ผลการศึกษายืนยันว่า จังหวัดที่มีความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดทะเล โดยการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดยังคงมีความแตกต่างค่อนข้างสูง ผู้ดำเนินนโยบายจึงควรกำหนดนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการส่งผ่านระดับการพัฒนาไปยังพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป


Although Thailand’s overall tourism sector has one of the most competitive positions within ASEAN, this may not be true for all Thailand’s provinces. The objective of this study is to measure tourism specialization at the provincial level. Using tourism’s statistical data in 2013 to account characteristic indicator for the demand side, supply side and amenities, the result confirms the tourism specialization in Thailand is concentrated within the coastal regions. The degree of specialization of each region should be valuable for policy implications at the national as well as local levels.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)