Behavior and Marketing Mix 7C’s Affecting Buying Decision Process of the Horizontal Real Estate of Millennials in Phitsanulok พฤติกรรม และส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่มผู้บริโภคยุค Millennials ในจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

Autawe Sangwattnanon
Pawinee Stargell

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่มผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล (Millennials) ในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน และได้เฉลี่ยต่อเดือน และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 7C’s ได้แก่ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ความคุ้มค่า ความสะดวกการสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสบาย และความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล อายุ 24-40 ปี ที่มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการศึกษาวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis)


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดในมุมมองลูกค้า 7C’s โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.283, 0.257, 0.227, 0.100 และ 0.024 ตามลำดับ โดยเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความสะดวก ประกอบด้วย ความสะดวกสบายในการติดต่อ สภาพแวดล้อมภายนอกโครงการ ทำเลที่ตั้งใกล้ถนนเส้นหลัก ทำเลที่ตั้งใกล้โรงพยาบาล ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งสาธารณูปโภค ทำเลที่ตั้งใกล้ห้างสรรพสินค้า และทำเลที่ตั้งใกล้คลับเฮาส์ ฟิตเนส หรือสระว่ายน้ำ 2) ปัจจัยด้านความสบาย ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรม มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ส่วนกลาง และความปลอดภัยในการจัดการวางแผนออกแบบโครงการ 3) ความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ ประกอบด้วย ความประทับใจจากการให้ข้อมูลของพนักงานขาย การดูแล และการให้บริการหลังการขาย การประกันโครงสร้างที่อยู่อาศัย และมีระยะเวลาการประกันในการให้บริการเพื่อการซ่อมแซมแก้ไข 4) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย โครงการมีช่องทางการให้ข้อมูล และติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และถูกต้อง พนักงานให้การต้อนรับ และบริการด้วยความยินดี และมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลด เงินสด ของแถม 5) ปัจจัยด้านต้นทุน ประกอบด้วย ราคาเหมาะสมกับทำเล ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้นาน จำนวนเงินดาวน์ และเงินทำสัญญาต่ำ สามารถกู้เกินวงเงินสินเชื่อได้ โดยตัวแปรทั้ง 5 สามารถร่วมกันพยากรณ์การณ์ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบได้ร้อยละ 55.9 (Adjusted R2=0.559) ส่วนตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และปัจจัยการดูแลเอาใจใส่


ABSTRACT


The purpose of this study is to investigate how personal factors, and marketing mix factors (7C’s) affecting purchasing decisions on horizontal residential real estate among millennials customers in Mueang District, Phitsanulok Province, Thailand.  The personal factors are: age, education level, total experience, and monthly income.  The marketing mix factors (7C’s) are: Customer needs, Cost, Convenience, Communication, Caring, Comfort, and Completion. Questionnaires were distributed to 400 Millennials, selected by Purposive Sampling technique, who are 24-40 years with a demand to purchase horizontal residential real estate in Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province.  The data was then analyzed by Multiple Linear Regression.


The results of analyzing personal factors, and marketing mix factors (7C’s) affecting purchase decisions for horizontal residential real estate was at a high level of significance.  With a 0.05 level of significance, the forecasting, variance coefficient in them to standard scores (β) were 0.283, 0.257, 0.227, 0.100, and 0.024 respectively.  The results sorted in descending order 1) Convenience factor consisting of Comfortable to Contact, Environment Outside the Residential Project, Located near the Main street, Located near the hospital, Located near facilities, Located near shopping malls, and Located near clubhouse, fitness, or the swimming pool; 2) Comfortability factor consisting of Transaction comfortability, Systematic work process, Cleanliness and Orderliness in the Common areas, and Safety Considered in designing the project; 3) Complete factor consisting of Salesperson impressiveness, After-sales service, home structure insurance, and repair warranty.  4) Communication factor consisting Internet channels of communication is provided, Accurate and complete information, Receptionist with great service mind, and Exceptional Promotions such as discounts, cash, gifts.  5) Cost factor consisting of Suitable pricing based on location, Reasonable pricing based on quality, Long-term mortgage available, Low-down Payment mortgage, Low contract fees, and Conforming loan limit available. All five variables could predict purchasing decisions on horizontal residential real estate among millennials by 55.9 percent (Adjusted R2 = 0.559). The results of analyzing personal factors, and marketing mix factors (7C’s) not affecting purchase decisions are: age, education levels, total experience, average monthly income, Customer needs, and Caring.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)