Factors, Causes and Outcomes of Consumers' Decision to Buy Products via Facebook Live after the COVID-19 in Bangkok and Its Vicinity ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผู้บริโภคหลังสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

Sikarin Tawilprawat
jaruwan muangjaroen

Abstract

บทคัดย่อ


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคหลังสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคหลังสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 390 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก


         ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบสมการถดถอยโลจิสติกสามารถพยากรณ์ความถูกต้องของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในภาพรวมได้เท่ากับร้อยละ 93.6 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามลักษณะตรงตามโฆษณา 2) ด้านความรู้สึก สามารถเข้าใช้งานและได้รับชมสินค้าทันที  มีความบันเทิงและโน้มน้าวใจจากนักรีวิวสินค้า และ 3) ด้านพฤติกรรม สามารถแสดงความคิดเห็นและได้ร่วมสนุก ได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลสินค้าที่หลากหลายทำให้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่าย สำหรับผลการวิจัยนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้


คำสำคัญ: การตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค เฟซบุ๊กไลฟ์


ABSTRACT


      The research's objectives were: 1) to study consumer's buying behaviour of products made through Facebook Live in Bangkok and its vicinity after the Covid-19, and 2) to study factors affecting consumers’ decision to buy products through Facebook Live after the Covid-19 in Bangkok and its vicinity.  The sample for research was 390 consumers living in the Bangkok Metropolitan Region.  The statistics used for data research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and logistics regression analysis.


      The research found that the logistic regression model can predict an overall accuracy of 93.60 percent.  Factors affecting consumers’ decision to buy products through Facebook Live after the COVID-19 in Bangkok and its vicinity.  These factors are as follows: 1) Product aspects: The products have high quality and meet standards with complete and accurate details as advertised, 2) Emotional aspects: Consumers can access and immediately appreciate the products as well as entertainment value and influence from product reviewers, and 3) Behavioral aspects: Consumers can express their opinions, participate in interactive activities and can learn and explore diverse product information, making purchasing decisions easier.  Based on this research, business operators can utilize online marketing components to develop marketing strategies suitable for their target audience, thereby increasing opportunities for business growth from both existing and new customers.


Keywords: Digital Marketing, Consumer Behavior, Facebook Live


เอกสารอ้างอิง (References)


กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ทูเดย์. (2565). คนไทยครองแชมป์ซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลก. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จาก https://workpointtoday.com/thai-social-commerce/


ธีระดา ภิญโญ. (2562). การศึกษาการรายงานผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคสำหรับงานวิจัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(5): 544-558.


ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2552). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิสิทธิพัฒนา.


ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทยงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2022). รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน2565 จาก chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.etda.or.th/ getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final. pdf.aspx


สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2565). สถิติจำนวนประชากร. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จาก https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage


Abedian, M., Amindoust, A., Maddahi, R. & Jouzdani, J. (2021). A game theory approach to selecting marketing-mix strategies. Journal of Advances in Management Research, 19(1), 139-158.


Adeola, O., Moradeyo, A. A., Muogboh, O., & Adisa, I. (2021). Consumer values, online purchase behaviour and the fashion industry: an emerging market context. PSU Research Review. Retrieved from https://doi.org/10.1108/PRR-04-2021-0019


Allen, E., & Fjermestad, J. (2001). Ecommerce marketing strategies: an integrated framework and case analysis. Logistics information management. 14(1/2):14-23


Assael, H. (1995). Consumer Behavior and Marketing Action. 5th edition. South-Western College Publishing, 7.


Bleier, A., Keyser, A. D., & Verleye, K. (2018). Customer engagement through personalization and customization. In Customer engagement marketing (pp. 75-94). Palgrave Macmillan, Cham.


Cobanoglu, C., Moreo, P. J., & Warde, B. (2001). A comparison of mail, fax and web-based survey methods. International journal of market research, 43(4), 1-15.


Cronbach, Lee J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper.


Datareportal, (2022) Digital 2022: Thailand. Retrieved February 15, 2022 from https://datareportal.com/reports/digital-2022-thailand


InsightEra. (2023). Summary of information you should know about Digital 2023 Thailand from We Are Social and Meltwater. Retrieved April 30, 2023 from https://www.insightera.co.th/digital-2023-thailand/


Jakwatanaham, S., Phayaphrom, B., & Nurittamont, W. (2022). The Impact of Social Media Marketing Activities on Consumer Purchase Intention: Case of Facebook Live Streaming. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 6(3), 659-673.


Kanuk, L. L., & Schiffman, L. G. (2000). Consumer behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.


Kotler, P. (2003). Marketing management. 11th edition. New Jersey: Prentice Hall.


Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of marketing. 16th edition. Boston: Pearson


Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.,


Lăzăroiu, G., Neguriţă, O., Grecu, I., Grecu, G., & Mitran, P. C. (2020). Consumers’ decision-making process on social commerce platforms: online trust, perceived risk, and purchase intentions. Frontiers in Psychology, 11, 890.


Leung, X. Y. & Baloglu, S. (2015). Hotel Facebook marketing: An integrated model. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 7(3), 266-282


Likert, R. (1961). New patterns of management. New York, NY: McGraw-Hill.


Nikbin, D., Iranmanesh, M., Ghobakhloo, M., & Foroughi, B. (2021). Marketing mix strategies during and after COVID-19 pandemic and recession: a systematic review. Asia-Pacific Journal of Business Administration. 14(4), 406-420.


Pogorelova, E., Yakhneeva, I., Agafonova, A., & Prokubovskaya, A. (2016). Marketing Mix for E-commerce. International journal of environmental & science education, 11(14), 6744-6759.


Relevant Audience. (2022). Let's take a look at 6 Facebook trends that marketers need to know in 2022. Retrieved August 5, 2022 from https://www.relevantaudience.com/th/6-facebook-trends-that-marketers-need-to-know-in-2022/


Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.


Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer Behavior. 9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.


Solomon, M. R. (2015). Consumer behavior : buying, having and being. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.


Solomon, M. R. (2018). Consumer behavior: buying, having, and being. 12th Edition. Harlow, England: Pearson Education Limited.


Su, C. C., & Chan, N. K. (2017). Predicting social capital on Facebook: The implications of use intensity, perceived content desirability, and Facebook enabled communication practices. Computers in Human Behavior, 72, 259-268.


Sumi, R. S., & Ahmed, M. (2022). Investigating young consumers’ online buying behavior in COVID-19 pandemic: perspective of Bangladesh. IIM Ranchi Journal of Management Studies, (ahead-of-print), 1(2), 108-123.


Tran, T. Q. (2021). Factors influence on customer purchase intention Via Livestream: Case of Vietnam. International Journal of Management & Entrepreneurship Research, 3(7), 253-265.


Wongnitchakul, W. (2012). Principle of marketing. Bangkok: Thanathud Printing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tawilprawat, S., & muangjaroen, jaruwan. (2023). Factors, Causes and Outcomes of Consumers’ Decision to Buy Products via Facebook Live after the COVID-19 in Bangkok and Its Vicinity: ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผู้บริโภคหลังสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 10(2), 56–74. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/5316
Section
บทความวิจัย (Research Article)