การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและวัฒนธรรมองค์การหลักฐานเชิงประจักษ์จากพนักงานธุรกิจเดย์สปาในประเทศไทย

Perceived Organizational Support and Organizational Culture Affect to Firms Performance: Evidence From Day Spa Business’s Employees in Thailand

Authors

  • รุ่งนภา พันมะลี นิสิตหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ สาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Keywords:

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ;วัฒนธรรมองค์การ;คุณภาพชีวิตในการทำงาน;ความผูกพันต่อองค์การ;ผลการดำเนินงานขององค์การ, Peceived organizational Support;Organizational Culture;Quality of Work Life;Organizational Commitment and Firms Performance

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน 2) ศึกษาวัฒนะรรมองค์การ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 4) ศึกษาคุณภาพชีิวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อการดเนินงานขององค์การ 5) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ และ 6) ทดสอบความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุรภาพชีวิตในการทำงานกับผลการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานธุรกิจเดย์สปาในประเทศไทย เฉพาะที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 208 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานขององค์การ และไม่เป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจเดย์สปาในประเทศไทย

This research was conducted to study 1) the effects of perceived organizational support on quality of work life, 2) effects of organizational culture on quality of work life, 3) the effects of quality of work life on organizational commitment, 4) the effects of quality of work life on firms performance, 5) the effects of organizational commitment on firms performance, and 6) to test the relationship between quality of work life and firms performance with organizational commitment as an intervening variable. The samples were 208 employees from Thailand\'s Day Spa businesses particularly those legally registered as partnerships or firms. The data were collected using a questionnaire. The statistical tools used included frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson\'s Correlation, and multiple regression analysis. The results were that perceived organizational support had positive relationship with quality of work life; organizational culture had positive relationship with firms performance and was not the intervening variable for the relationship between quality of work life and firms performance of day spa business in Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-10

Issue

Section

บทความวิจัย