การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

The development of competitive strategy for the 3rd food processing plant, Tao Ngoi District, Sakon Nakhon Province

Authors

  • ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • วินิจ วีรยางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Keywords:

การพัฒนา;กลยุทธ์;กลยุทธ์การแข่งขัน;โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓;อำเภอเต่างอย;จังหวัดสกลนคร, Development;Strategy;Competitive strategy;Food processing plant of the 3rd;Tao Ngoi District;Sakon Nakhon Province

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษาเป้าหมายและแผนการดำเนินของโรงงาน ๒.เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก ๓.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความอยู่รอดได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เทคนิค PEST Analysis หรือ STEP Analysis ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับกิจการ งานวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่กลุ่มเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ ๓ และพนักงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ ๓ ซึ่งพบว่าข้อมูลมีการอิ่มตัวเมื่อสัมภาษณ์ได้จำนวน ๖ คน ผลการศึกษาพบว่า โรงงานหลวงที่ ๓ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ควรให้ความสำคัญกับ กลยุทธ์ WO Strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข ปรับปรุง) ที่มีประเด็นมุ่งเน้นการแก้ไขเรื่องการหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และให้เต็มกำลังการผลิตของโรงงาน โดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการปลูกมะเขือเทศให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะเขือเทศเพิ่มมากขึ้น ปรับราคารับซื้อมะเขือเทศให้ตรงตามราคาตลาด และให้ผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินในเพิ่มมากขึ้นในเรื่องจำเป็นเร่งด่วน

The objectives of this thesis are 1) to examine the objective as well as the processing plan of the 3rd food processing plant in Tao Ngoi district. 2) to investigate both internal and external environmental impacts, and 3) to develop and improve existing strategies to remain competitive advantage also business sustainability. The PEST Analysis or Step Analysis Method was used in the external environment analysis while SWOT Analysis Method was used to analyze the internal environment, and TOW Matrix was used as a tool to specify those strategies to remains business. This thesis used the in-depth interview to obtain data from 6 informants: the agriculturalists and the permanent staffs who involving with the 3rd food processing plant production. The research findings suggested that the3rd food processing plant in Tao Ngoi district, Sakon Nakhon province should pay attention to WO Strategy which focused on raw material supplying to the market and to optimize the food processing plant’s capacity at present as same as the near future by creating a tomato agriculture network, promoting tomato plantation among the local agriculturalists, adjusting the buying price of the tomato to the market price, and alterative empowering the plant manager’s decision, especially the urgent cases.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย