การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง จังหวัดสกลนคร

The development of community enterprise Gaba rice Nongbuasang Group, Sakon Nakhon Province

Authors

  • พรนภา รักรพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • พลอยนภา ขำวิทยโชติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • จาริตา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Keywords:

วิสาหกิจชุมชน;ข้าวอางงอก;บ้านหนองบัวสร้าง;จังหวัดสกลนคร, Community enterprise;Gaba rice;Nongbuasang;Sakon Nakhon Province

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอางงอกบ้านหนองบัวสร้าง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Focus Group โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ POLC ได้ผลการศึกษาดังนี้ ด้านการวางแผนกลุ่ม มีลักษณะการดำเนินงานแบบช่วยเหลือกัน แบ่งสมาชิกทำงานตามความถนัดด้านการจัดองค์การกลุ่ม มีการวางโครงสร้างแบบไม่ชัดเจนอาศัยการทำงานแบบไม่ใช้ความเคยชิน เน้นงานหลักคือการตลาดมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เหรัญญิกและกรรมการกลุ่ม ด้านชี้นำของประธานกลุ่ม มีการสร้างแรงจูงใจและมีการสื่อสารกับสมาชิกเป็นอย่างดี มีภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการควบคุมเน้นการควบคุมด้านการผลิตทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพทางกายภาพโดยผู้มีประสบการณ์ และทดสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยาจากศูนย์วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้เสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย