ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารและผลการดำเนินงานของกิจการ

The Relationship between Board Demographic Diversity and Firm Performance

Authors

  • วัลลี พิมแพร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  • การุณ สุขสองห้อง อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงานของกิจการ, Demographic Diversity, Board of Director, Firm Performance

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ ของคณะกรรมการบริหารต่อผลการดำเนินงานของกิจการ โดยได้ทำการศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 101 บริษัท ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ยกเว้นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มที่กำลังอยู่ในระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน และกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเก็บรวบรวมผลข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ (SET SMART) วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐมิติในการทดสอบสมมติฐาน จากผลการศึกษาพบว่า 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของกิจการประกอบด้วย สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารผู้หญิง และค่าเฉลี่ยอายุของคณะกรรมการ บริหารเมื่อวัดผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดทางการตลาด  ในขณะที่สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารต่างชาติ  สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารอิสระ  และการควบรวมตำแหน่งระหว่างประธานฝ่ายบริหารและประธานกรรมการ  ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกิจการเมื่อวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของและตัวชี้วัดทางการตลาด

This research aims to study the relationship between board diversity (women directors, directors’ age, foreigner directors, board independence and CEO duality) on firm performance (return on assets, return on equity and Tobin’s Q). By making the use of 101 samples of listed companies from 2013 to 2017 which excluded financial sectors and real estate funds, the group of undergoing operation rehabilitation and market for alternative investment (mai) that are in the Stock Exchange of Thailand (SET). The collecting data are from an online database provided by SET Market Analysis and Reporting Tool (SET SMART). The data were analyzed by the econometric analysis program for testing all of the hypothesis. This study found that only two variables have a positive relationship on firm performance which is the women directors while measuring by return on equity and the director’s age when measured by Tobin’s Q. However, the foreigner directors, board independence and CEO duality have no relationship toward firm performance which measured by return on asset, return on equity and Tobin’s Q.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย