ปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)

The Determinants of Corporate Governance on Firm Value of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand SET 100

Authors

  • ประเสริฐ พิมคีรี นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • จิรติกาญจน์ ติลกกุล นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • นภารัตน์ ผาลม นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ภาณุมาส ปิยทัศนกุล นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ญาณี เนียมธรรม นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • อัจฉรา ฤทธิ์พูล นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • วรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิสิตสาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • กฤตพงศ์ วัชระนุกุล อาจารย์สาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • พิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์สาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • กฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา อาจารย์สาขาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Keywords:

การกำกับดูแลกิจการ มูลค่ากิจการ บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Corporate Governance, Firms Value, Thai Listed Company

Abstract

การศึกษาเรื่องปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) จำนวน 80 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การเจริญเติบโตของบริษัทและขนาดของสำนักงานสอบบัญชี และยังพบว่าอายุของประธานฝ่ายบริหาร และสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่ากิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแนวคิดบรรษัทภิบาลและทฤษฎีตัวแทนสนับสนุนการอธิบายกลไกการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนพฤติกรรมการบริหารงานของฝ่ายบริหารและส่งผลต่อมูลค่าของกิจการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่สามารถใช้ปัจจัยจากการศึกษาครั้งนี้มาช่วยในการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายบริหารและตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

The determinants of corporate governance on firm value of companies listed on the stock exchange of Thailand (SET 100) have the aim to study the relationship and influence between the determinants of corporate governance on firm value.   This study used a sample group are 80 companies listed on the stock exchange of Thailand (SET 100). Findings of the study indicate of relationship and influence that positive and significant with a growth of the company and a size of the audit firm and that found an age of president and stature of an audit committee is a factor that has a negative and significant relationship. These results indicated that the Corporate Governance Concepts and Agency Theory explain corporate governance mechanisms and reflect management behavior in the organization, which affects firm values. Furthermore, the factors from this study are beneficial to shareholders or investors, which can use to evaluating CEO’s efficiency and making better investment decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)