การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านสาวะถี สู่รากฐานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Reproduction and Rebuilding of Cultural Identity of BAAN SAWADDHI Community lead to Creative Cultural Tourism Management

Authors

  • สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Keywords:

การผลิตซ้ำ การสร้างใหม่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์, Reproduction, Reconstruction, Cultural Identity, Tourism Management, Cultural Tourism, Creative Culture

Abstract

การผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านสาวะถี ทำให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมโลกและรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดคือ การลดความสำคัญของวัฒนธรรมรัฐชาติ วัฒนธรรมกลุ่มย่อยต่างๆ ปรากฏรูปแบบชัดเจนมากขึ้น จนเกิดการยอมรับความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ชุมชนบ้านสาวะถีเผยแพร่ต่อสาธารณชน เมื่อพิเคราะห์โดยละเอียด จะพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้เกิดการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสาวะถี  จะเป็นสิ่งใดไปไม่ได้นอกเสียจากบุคคลที่มีอำนาจและเป็นหัวใจหลักที่เป็นผู้ชี้ขาดความยั่งยืนของวัฒนธรรมในชุมชน  ทั้งนี้ กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมในสังคมที่มีความหลากหลายและมีความเป็นพลวัตจำเป็นอย่างยิ่งต้องตระหนักถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสังคมวัฒนธรรม โดยจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบการบริหารจัดการทุนวัฒนธรรม ใน 2 มิติ คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสาธารณะและส่วนปัจเจกบุคคล การดำเนินการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่นำเสนอออกมาอยู่บนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสังคมที่มีวิธีการปฏิบัติต่อวัฒนธรรมแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ภาคอีสานเช่นเดียวกันก็ตาม โดยจะส่งผลให้เกิดการนำทุนวัฒนธรรมที่ได้จากกระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมต่อยอดพัฒนาสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Reproduction and reconstruction of the cultural identity of the Baan Sawaddhi community have resulted in adapting to the world culture and dealing with various cultures. What appeared clearly is reducing the importance of the nation-state culture; subculture appears more clearly until the acceptance of the idea of cultural diversity in the Baan Sawaddhi community is public. When thoroughly examine, it has found that the success factors that cause reproducing and cultural reconstruction of the Baan Sawaddhi community that will not be impossible unless it is the person who has power and is the key to deciding the sustainability of culture in the community. Diversity and dynamics are significant to be aware of the interaction between government and cultural society. This must be considering the component of cultural capital management in two dimensions, namely the relationship between public and individual. This shows that the culture has presented based on each social group with different cultural practices, even though it is also in the northeast region of Thailand, which will result in the use of cultural capital derived from the process of reproducing and cultural construction, further developed into the concept of creative economy based on cultural tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย