ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการทรงตัวและการกระโดดในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน|THE EFFECTS OF BALANCE AND JUMP TRAINING PROGRAM IN YOUNG SEPAK TATRAW PLAYERS

Main Article Content

ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ประชาชาติ อ่อนคำ จิตติยา สุระนรากุล เจษฎา ฮาดทักษ์วงศ์ อครเดช พลีจันทร์

Abstract

The purpose of this study was to compare the effect of balance and jump training in young Sepak Takraw players before and after eight weeks training. Fifteen students in primary school and eleven students in elementary school, a total of twenty six students, were specific selected. Subjects practiced with six training programs, three days per week. The obtained data were analyzed in term of means, standard deviation. Paired t-test was used to compare the differences of before and after training. Independent t-test was used to compare the differences of the two groups. The results should improvement of static balance in female and male player of both groups (p > 0.05) no statistic significant. The jump performance of both groups in both groups were also improved, however there was no statistic significant. In conclusion, the six training programs can be used to improve the ability of static balance and jumping

Article Details

How to Cite
อวิคุณประเสริฐ, ชยานนท์ et al. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการทรงตัวและการกระโดดในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน|THE EFFECTS OF BALANCE AND JUMP TRAINING PROGRAM IN YOUNG SEPAK TATRAW PLAYERS. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 30-36, dec. 2020. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4128>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
บทความวิจัย