การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในการออกกำลังกายและความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน|A STUDY OF STUDENTS ATTITUDE TOWARDS EXERCISE AND PHYSIQUE ANXIETY DURING VIRUS COVID-19 PANDEMIC IN UPPER NORTH E

Main Article Content

ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ วณิชยา พันธ์จูม นฤมล สมจี กมลรักษ์ คนไว ปวีณา บุทธิจักร์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติในการออกกำลังกายและความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน (เพศชาย จำนวน 137 คน และเพศหญิง จำนวน 256 คน) มาจากสถาบันการศึกษาที่ทำการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการออกกำลังกาย (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85) และแบบสอบถามความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) เมื่อพบความแตกต่างก็ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ Least-Significant Different (LSD) ผลการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติในการออกกำลังกายของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน และทั้งหญิงและชายมีทัศนคติในการออกกำลังกายในเกณฑ์ระดับมาก เปรียบเทียบระหว่างสถาบันศึกษาพบว่า ทัศนคติในการออกกำลังกายไม่แตกต่างกันและอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ผลการวิเคราะห์ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง พบว่าเพศชายมีค่าความวิตกกังวลมากกว่าเพศหญิง (p-value = 0.008) และทั้งหญิงและชายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างระหว่างสถาบันศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษามีกิจกรรมทางกายลดน้อยลง ควรส่งเสริมให้หันมาใส่ใจในการทำกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อวิคุณประเสริฐ, ชยานนท์ et al. การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในการออกกำลังกายและความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน|A STUDY OF STUDENTS ATTITUDE TOWARDS EXERCISE AND PHYSIQUE ANXIETY DURING VIRUS COVID-19 PANDEMIC IN UPPER NORTH E. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 101-113, dec. 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4753>. Date accessed: 28 may 2022.
Section
บทความวิจัย