การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในการออกกำลังกายและความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน|A STUDY OF STUDENTS ATTITUDE TOWARDS EXERCISE AND PHYSIQUE ANXIETY DURING VIRUS COVID-19 PANDEMIC IN UPPER NORTH E

Authors

  • ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
  • ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ
  • วณิชยา พันธ์จูม
  • นฤมล สมจี
  • กมลรักษ์ คนไว
  • ปวีณา บุทธิจักร์

Keywords:

ทัศนคติในการอกกำลังกาย, ความวิตกกังวลในรูปร่าง, ไวรัสโควิด-19

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติในการออกกำลังกายและความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน (เพศชาย จำนวน 137 คน และเพศหญิง จำนวน 256 คน) มาจากสถาบันการศึกษาที่ทำการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการออกกำลังกาย (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85) และแบบสอบถามความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) เมื่อพบความแตกต่างก็ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ Least-Significant Different (LSD) ผลการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติในการออกกำลังกายของเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน และทั้งหญิงและชายมีทัศนคติในการออกกำลังกายในเกณฑ์ระดับมาก เปรียบเทียบระหว่างสถาบันศึกษาพบว่า ทัศนคติในการออกกำลังกายไม่แตกต่างกันและอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ผลการวิเคราะห์ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง พบว่าเพศชายมีค่าความวิตกกังวลมากกว่าเพศหญิง (p-value = 0.008) และทั้งหญิงและชายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างระหว่างสถาบันศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษามีกิจกรรมทางกายลดน้อยลง ควรส่งเสริมให้หันมาใส่ใจในการทำกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)