การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวฮ่องกง|A STUDY OF BELIEFS OF HONG KONGESE LEARNERS REGARDING LEARNING THAI AS A FOREIGN LANGUAGE

Main Article Content

อรทิพย์ กีรติวุฒิพงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวฮ่องกง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชาวฮ่องกงที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (n=7) ณ ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในฮ่องกง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการเรียนภาษา (Beliefs About Language Learning Inventory: BALLI) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนชาวฮ่องกงที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมีความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนภาษาไทยได้ ถึงแม้ว่าผู้เรียนมีความเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความยากระดับปานกลางต่อการเรียน อีกทั้งผู้เรียนมีความเชื่อว่ามีหลายโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาไทยหากผู้เรียนพูดภาษาไทยได้ในระดับดี ผลการวิจัยครั้งนี้ช่วยให้ผู้สอนได้ตระหนักถึงความเชื่อในการเรียนภาษาของผู้เรียนเพื่อที่จะได้วางแผนการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติกับกลยุทธ์ในการเรียนภาษาของผู้เรียนอาจให้ผลการวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กีรติวุฒิพงศ์, อรทิพย์. การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวฮ่องกง|A STUDY OF BELIEFS OF HONG KONGESE LEARNERS REGARDING LEARNING THAI AS A FOREIGN LANGUAGE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 68-82, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4477>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย