พฤติกรรมทางภาษี ปัญหาการเสียภาษี และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา|TAX BEHAVIOR, TAX PROBLEM, AND PERSONAL INCOME TAX PLANNING

Main Article Content

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำแนกประเภทเงินได้ ด้านการหักค่าใช้จ่าย ด้านการหักลดหย่อน ด้านการคำนวณภาษี และด้านการยื่นแบบ การเสียภาษี และการขอคืนภาษี รวมถึงให้แนวทางในการวางแผนภาษี กลุ่มประชากรคือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในราชอาณาจักรไทย กลุ่มตัวอย่างกำหนดขนาดโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 384 จำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถนำมาประมวลผลได้มีทั้งหมด 344 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทำงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีเงินได้จากแหล่งเดียว โดยส่วนใหญ่คือเงินได้ประเภทที่ 1 เป็นผู้กรอกและคำนวณภาษีด้วยตนเอง ยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยื่นแบบในเดือนมีนาคมมากที่สุด โดยปัญหาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการหักค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อภิวัฒน์ไพศาล, ณัฐพัชร์. พฤติกรรมทางภาษี ปัญหาการเสียภาษี และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา|TAX BEHAVIOR, TAX PROBLEM, AND PERSONAL INCOME TAX PLANNING. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 113-130, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4486>. Date accessed: 28 sep. 2022.
Section
บทความวิจัย