คุณลักษณะของที่พักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มสเตเคชั่นในอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท

Main Article Content

ระชานนท์ ทวีผล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของที่พักและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น (2) ศึกษาคุณลักษณะของที่พักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่นในอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จำนวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียรสัน และการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณลักษณะของที่พักเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 4.11, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการนอน (x ̅= 3.99, S.D. = 0.78) ด้านห้องพัก (x ̅= 3.94, S.D. = 0.75) ด้านการบริการ (x ̅ = 3.90, S.D. = 0.77) และด้านทำเลที่ตั้ง ( x ̅= 3.88, S.D. = 0.82) สำหรับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x ̅ = 4.53, S.D. = 0.61) และ (2) คุณลักษณะของที่พักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านความคุ้มค่า ด้านคุณภาพการนอน ด้านการบริการ และด้านห้องพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของที่พักและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น (2) ศึกษาคุณลักษณะของที่พักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่นในอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จำนวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียรสัน และการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณลักษณะของที่พักเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 4.11, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการนอน ( x ̅= 3.99, S.D. = 0.78) ด้านห้องพัก ( x ̅= 3.94, S.D. = 0.75) ด้านการบริการ ( x ̅= 3.90, S.D. = 0.77) และด้านทำเลที่ตั้ง ( x ̅= 3.88, S.D. = 0.82) สำหรับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x ̅= 4.53, S.D. = 0.61) และ (2) คุณลักษณะของที่พักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านความคุ้มค่า ด้านคุณภาพการนอน ด้านการบริการ และด้านห้องพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มสเตเคชั่น 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทวีผล, ระชานนท์. คุณลักษณะของที่พักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มสเตเคชั่นในอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 100-117, june 2022. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4987>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย