ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อผลตอบแทนดัชนีอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|THE EFFECTS OF CORONAVIRUS PANDEMIC ON 8 INDUSTRY GROUP INDICES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

Main Article Content

ต้องพงศ์ พงษ์พานิช ปรัชญา งามจันทร์ กิตติมา งามวิไลกร กุลนาถ ภูธรโคตร เบญจ‍วรรณ ศุภภัทรพร พิชชานันท์ ภาโสภะ ฐิตาวรรณ อินสะอาด

Abstract

The aim of this research was to investigate the impact of the coronavirus pandemic on the yields of industry indices of 8 groups on the Stock Exchange of Thailand by using event studies as an empirical research testing tool. The study was conducted in the period from 13 January 2020 to 2 April 2020. The results revealed that the coronavirus pandemic had a statistically significant impact on two industry groups, the financial sector and the technology sector. There was negative impact on the average abnormal returns (AAR) and cumulative abnormal returns (CAR) of the financial sector, while the technology sector was positive. This suggests that under the circumstances of the coronavirus pandemic, the overall economy will be affected. However, it still benefits certain industries such as the technology sector that can still create opportunities for investors in the short term.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พงษ์พานิช, ต้องพงศ์ et al. ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อผลตอบแทนดัชนีอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|THE EFFECTS OF CORONAVIRUS PANDEMIC ON 8 INDUSTRY GROUP INDICES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 130-142, dec. 2022. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/5275>. Date accessed: 29 jan. 2023.
Section
บทความวิจัย