การเพิ่มยอดจำนวนลูกค้าประกันชีวิตเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร The Guidelines for Increasing customer of life insurance for the Society of Government Savings Bank in Sakon Nakhon Province

Main Article Content

Athida Nuanmanee
Ratchada Toopthong

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มยอดจำนวนลูกค้าที่สมัครประกันชีวิตเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงผสมผสาน  ผลการวิจัยนี้พบว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อสังคม คือ มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระเบี้ยประกัน เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้น้อย และในปัจจุบันลูกค้าได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทอื่นแล้วและประกันชีวิตเพื่อสังคมมีวงเงินความคุ้มครองน้อยเกินไป ส่วนปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อสังคม คือ ค่าเบี้ยประกันถูก พนักงานและความน่าเชื่อถือของธนาคาร และการให้บริการที่ประทับใจของพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

วิธีการอ้างอิง
Nuanmanee, A., & Toopthong, R. (2023). การเพิ่มยอดจำนวนลูกค้าประกันชีวิตเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เขตสกลนคร: The Guidelines for Increasing customer of life insurance for the Society of Government Savings Bank in Sakon Nakhon Province. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2(2), 1–14. สืบค้น จาก https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jmsku/article/view/5444
บท
Articles