Published: 2020-12-28

ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานแบบบูรณาการเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Integrated Aquaculture Farming System for Alternative Career of Small-Scale Farmers Following the Sufficiency Economy Philosophy

สมบัติ อินทร์คง, พอจำ อรัณยกานนท์, สุรพล ชุณหบัณฑิต, จินตนา สะและน้อย, อานุภาพ พานิชผล, ฐานิญา ตัณฑวณิช, กนกอร ขำเพชร, วีระพล ฐิติพงษ์ตระกูล, ชัดนารี มีสุขโข

67-80