วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  (Journal of Education and Human Development Sciences: JEHDS) เป็นวารสารวิชาการอิเล็คทรอนิคของภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเภทของบทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทแนะนำหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ในประเด็นการศึกษา อาทิ
• การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาการปรึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งปฐมวัยและการศึกษาตลอดชีวิต
• นโยบายการศึกษา การกำหนดนโยบาย พัฒนาการ แนวโน้ม การเคลื่อนไหวและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ และ การเปลี่ยนแปลง ในด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
• สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• การศึกษากับการพัฒนาสังคมการศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การสอน และการฝึกอบรม
• อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 

แต่ละบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ต่อบทความ แบบ Double Blinded

Journal of Education and Human Development Sciences (JEHDS) is an academic e-journal organized by Department of Teacher Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Our articles include academic articles, research articles, review articles, and book reviews related to the following:

• Learning management, curriculum, psychology in learning, guidance psychology, educational innovation and technology, assessment in education, research in education, quality assurance in education, and educational administration at all levels including higher education, vocational education, basic education, early childhood education, and life-long education

• Policy in education, setting policy, development-trends-dynamics-and-effect of globalization, and  changes in education and human-and-community development  

• Interdisciplinary in humanities and social sciences

• Education and develpment in special education, human and community development, teaching and training

• Topics relevant to education, psychology, humanities, social sciences

 Journal of Education and Human Development Sciences publishs twice a year: first issue (January - June), and second issue (July - December).

 Each articles will be reviewed by 3 experts (Double Blinded).

 

ค่าตีพิมพ์บทความ 3,000 บาทต่อบทความ ชำระเมื่อผ่านการตรวจบทความเบื้องต้น ก่อนกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธบทความ หากไม่ผ่านการประเมินเบื้องต้น
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธบทความโดยไม่คืนเงิน หากบทความไม่ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ พบว่ามีการทำผิดจรรยาบรรณนักวิจัย


Publication Fee 3,000 Baht per articles, Paid after passing the preliminary check before reviewing process.
We reserve the right to reject articles unqualified during the pre-evaluation.               
We reserve the right to reject with no money return if the article was rejected by the reviewing experts or involved in research misconducts.