บรรณาธิการ/Editor
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Assoc.Prof.Dr.Thanarat Taewattana, Kasetsart University

  

กองบรรณาธิการ/Editorial Board
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Assoc.Prof.Dr.Sunti Srisuantang, Kasetsart University

ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asst.Prof.Dr.Sirichai Sriprom, Kasetsart University

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Asst.Prof.Dr. Pinda Varasunun, Kasetsart University

อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dr.Kulthida Nugultham, Kasetsart University

อ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dr.Witat Fakcharoenphol, Kasetsart University

อ.ดร.ศิริพร เครือทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dr.Siriporn Kruatong, Kasetsart University

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Assoc.Prof.Dr. Prachyanun Nilsook
รศ.อุดร รัตนภักดิ์ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

Assoc.Prof. Udorn Ratanapakdi
ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Asst.Prof.Dr. Nug-Rob Rawangkarn

ดร.บุษบา ทองอุปการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Assoc.Prof.Dr. Deb Kneser Marian University

Dr.Kevin Niemi University of Wisconsin

Asst.Prof.Dr.Zhongzhou Chen University of Central Florida

Assoc. Prof. Dr. Sigit Saptono Universitas Negeri Semarang

Assoc. Prof. Dr. Rini Kusumawardani Universitas Negeri Semarang