คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 3571-4 โทรสาร 034-351403
อีเมล์ jehds.ku.th@gmail.com

Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
E-mail: jehds.ku.th@gmail.com

Principal Contact

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
บรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Support Contact

thanarat