การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ The Development of Self-Learning Package in Spelling Thai Language of first year undergraduate students of Thaksin University

Main Article Content

ปิยธิดา คงวิมล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการเขียนสะกดคำของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณให้มีคุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพเป็นตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำ


จำนวนประชากรคือนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษามลายู ที่เรียนวิชา 0000111ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน 6 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนสะกดคำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (SD) และทดสอบค่า t-test (Dependent  Samples)


ผลการวิจัยพบว่า ได้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำ ของนิสิตชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีคุณภาพในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ คือมีประสิทธิภาพ 83.07/81.73  และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคำมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


The purposes of this research were to: 1) develop the self-learning package on spelling in Thai language for potential and efficient improvement by 80/80. 2) Compare this self-learning achievement between pre-test and post-test results of those students. The samples were 40 first-year Malay Language students Thaksin University, studied 0000111 Thai for higher education selected by cluster random sampling. The duration of experiment was 14 periods, 50 minutes per period. The instrument for data collection were analyzed by arithmetic means, standard deviation and t-test (Dependent Samples).


The research findings were summarized as follows:  the instruments for this research were self-learning package in Thai language and the achievement test. The data were statistically analyzed by t-test for dependent samples. The learning achievement of the students higher than before the experiment at .05 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย