ความต้องการของพระภิกษุต่อการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย A Study of Needs of Buddhist Monks to Academic Services of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus

Main Article Content

จักรกฤษณ์ โพดาพล
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์
สุพรรณี บุญหนัก

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆ์ในการใช้บริการวิชาการ 2) ศึกษาความต้องการการของพระภิกษุต่อการบริการวิชาการ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านสื่อ/สิ่งพิมพ์และวัสดุเกี่ยวกับธรรม และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าอาวาส/รักษาการเจ้าอาวาส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)


ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ไม่เคยใช้บริการชาการของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 89.00 ส่วนมากรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ด้านสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 77.00 และคิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการผ่านการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปที่วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00ความต้องการการของพระภิกษุจังหวัดเลยในการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยรวมทุกด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( =4.21, S.D. = 0.55)โดยเฉพาะด้านวิชาการมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.55, S.D. = 0.50)รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ( x̄=4.32, S.D. = 0.46) ด้านสถานที่ ( x̄=4.19, S.D. = 0.51) และด้านสื่อ/สิ่งพิมพ์และวัสดุเกี่ยวกับธรรม( x̄=4.32, S.D. = 0.46) มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ตามลำดับสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่มีความถี่ จากมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์และกำหนดหน่วยงานประสานงานและขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการให้ชัดเจน


The objectives of this research project were study to 1) the behavior of Buddhist monks to the use of academic services, 2) needs of Buddhist monks to academic services, and3) suggestion of academic services of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus. This paper research wasa survey research, collected data from abbots/acting abbots in area of Loei province.The tool of research was a 5 rating scales questionnaire, and analyzed by solfware package. The data was then analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation.


It was found that: Respondents did not knowabout the university's academic service 64.00%, never used the university's tea service 89.00%, most of them know about the university's academic service at 77.00%, The respondents agreed that the university Should publicize the academic service through making a publicity letter to the temple 40.00%. Needs of Buddhist monks to academic servicesthe overall was at high level ( x̄=4.21, S.D. = 0.55),especially, TheAcademic Knowledge, was need at highest level ( x̄=4.55, S.D. = 0.50), The Personnel, was at high level( x̄=4.32, S.D. = 0.46), TheLocation, wasat high level ( x̄=4.19, S.D. = 0.51), and The Media/Publications and Materials, was at high level ( x̄=4.32, S.D. = 0.46).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย