ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้ง ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 |Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management of Schools in Phetchaburi Province Under the

Main Article Content

สุรินทร์ ผุดผ่อง
อัญชนา พานิช

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2)  ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ 3) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน ตามลำดับ 2) การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้ ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการเอาชนะ ตามลำดับ และ 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน (X2) และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ tot = 1.313 + 0.309(X2) + 0.209(X1)


The purposes of this research were to evaluate the: 1) Leadership of School Administrators in Phetchaburi Province 2) Conflict Management of School Administrators in Phetchaburi Province and
3) Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service Area Office 10.The samples consisted of 285 educational institution administrators and teachers in Schools Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service Area Office 10.The research instrument was a five–rating–scale questionnaire. The data were analyzed with statistics for mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.The results were as follows: 1. Leadership of School Administrators in Phetchaburi Province were overall at a high level, ranging from the highest mean as  the aspect of  transformational leadership was having idealize in fluence ranked highest, followed by in dividualized  consideration, inspiration  motivation, intellectual  stimulation and transactional leadership was contingent reward and management-by-exception, respectively.  2. Conflict Management of School Administrators in Phetchaburi Province was overall at a moderate ranging fromthe highest mean as the aspect of compromising, collaboration, accommodation, avoiding, and competition respectively. 3. Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service Area Office 10 induded transactional leadership (X2) and transformational leadership (X1)the equation could be written as tot = 1.313 + 0.309(X2) + 0.209(X1)


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย