ผลของการฝึกสมาธิที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา |The effects of meditation on agility in athletes the Institute of Physical Education

Main Article Content

ฉัตรตระกูล ปานอุทัย
อุทัย บุญประเสริฐ

Abstract

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกสมาธิที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาสถาบันการพลศึกษาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเข้ากลุ่มคือกลุ่มควบคุม จำนวน 15 คน และกลุ่มทดลอง จำนวน 15 คน


ผลการศึกษาพบว่า  1. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา จากการทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาในการทดสอบวัดความคล่องแคล่วว่องไว (Illinois Agility Test) ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ซึ่งผลของกลุ่มทดลองที่ทำการฝึกสมาธินั้นทำให้ระยะเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวทำให้ระยะเวลาลดลงในการทดสอบก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 25.80 23.30 และ 22.53 วินาทีตามลำดับ ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 25.41, 25.49 และ 25.17 วินาทีตามลำดับ

  2. ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้สมาธิกับกลุ่มที่ไม่ใช้สมาธิที่ส่งผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยการทดสอบค่าความแตกต่างของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว (Illinois Agility Test) ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    This study has the purpose to study The effects of meditation on agility in athletes the Institute of Physical Education. The simple that were used in studying and researching; are Physical Education Institute Athlete in the 44th Thailand University Game 30 person bypurposive sampling.Divided into 2 group by simple random sampling for group test 15 person and group control 15 person.


                Result


                1.  The Relationship between meditation and agility in athletes the Institute of Physical Education. Test the different of time by illinoisagility testin group test and group control on. Result in group test meaditation. Duration in illinoisagility test is decrese. The duration of the test, agility, agility, reduced the duration of the pre-trial test. The mean of the pre-trial period. After the 4thand 8th week of experiment, they were 25.80, 23.30 and 22.53 seconds, respectively. Control group Have an average of pre-trial period. After week 4 and week 8, 25.41, 25.49 and 25.17 seconds, respectively.            2. Tgecompairethe effect of comparing differences between groups using meditation with non-meditating groupsaffectto agility in athletes the Institute of Physical Education. The time difference test in agility test (Illinois Agility Test).Before the trialin group test and control group.Average time to test agility. There was no significant difference at .05 level. In week 4 and week 8 the average time to test agility. There was significant difference at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย