การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” | English program special class management model development for students global citizenship growth by using strategies a “GENIUS ANKP MODEL” method

Main Article Content

ยศยา กนกธัชปารมี

Abstract

                   บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ English Program 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน และ 3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน และผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 265 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 263 คน จากการคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป G*Power และคณะครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 64 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้เรียนมีความต้องการให้เกิดกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหาร โดยมีค่า Priority Needs Index Modified (PNImodified) เท่ากับ 1.31 ด้านผู้ปกครองมีค่าการประเมินเท่ากับ 0.65 และคณะครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.26 ตามลำดับ 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) Global Citizenship (2) English Program (3) Native Speaker (4) Information Technology (5) Upskilling และ (6) Student-centered learning และ 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา พบว่า ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการรายกลยุทธ์และในภาพรวมของกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


 


                     This article aimed to 1. study demands of relevant parties in English program special class lesson planning process 2. English program special class management plan establishment and development for students’ global citizenship growth 3. relevant parties satisfactory analysis towards English program special class management plan in order to support students global citizenship growth by applying a “GENIUS ANKP MODEL” method. The sample group for this study were students and parents of English program special class from Anuban Nakhonpathom School which included 265 participants from a class of 2020 as well as 263 participants from a class of 2021. The sample size was calculated by using a G*Power. The population consisted of sixty-four people which were teachers, administration and basic education board. The result of study showed 1. Priority Needs Index Modified (PNImodified) analysis’s outcome indicated that students wished to have an establishment of a management model development process equals to 1.31. An estimate outcome of parent was 0.65. Outcomes of teacher, administration and basic education board was 0.26 2. There were six strategies for English Program special class management model development which included (1) Global Citizenship, (2) English Program, (3) Native Speaker, (4) Information Technology, (5) Upskilling and (6) Student-centered learning. 3. An outcome of relevant parties satisfactory analysis towards the model development indicated that students were satisfied with result from strategy implementation and overall strategy. As for parent, teacher, administration and basic education board, the outcome revealed that they were greatly satisfied with the strategy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กนกธัชปารมี, ยศยา. การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” |. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 34-46, oct. 2022. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5010>. Date accessed: 02 dec. 2022.
Section
บทความวิจัย