พฤติกรรมผู้นำสำหรับการบริหารสถานศึกษา | Leadership Behavioral for School Administration

Main Article Content

สยุมภู สัจเขตร์ สัจเขตร์
สิรินดา จันทราอุกฤษฎ์
มัทนา วังถนอมศักดิ์

Abstract

          การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลายๆ คนมารวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงนั้น ซึ่งในการรวมกลุ่มกันนั้นต้องมีผู้นำกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการรวมกลุ่มนั้นแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้นำออกมาในรูปแบบต่างๆ ภาวะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถชักนำหรือโน้มน้าวบุคคลหรือกลุ่มให้ทำในสิ่งที่ผู้นำต้องการ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของกลุ่มหรือองค์กรนั้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษา และการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นําที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa Studies) การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State Studies) ตาข่ายพฤติกรรมการบริหาร (Managerial Grid) ความต่อเนื่องของภาวะผู้นำ (Continuum of Leadership Theory) ทฤษฎี 3 มิติของเรดดิน (Reddin’s Tri-Dimension Theory)  ซึ่งในแต่ละแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมของผู้นํานั้นแตกต่างกันไป พฤติกรรมผู้นำที่ควรมีในการใช้บริหารสถานศึกษานั้นควรให้ความสำคัญทั้งการมุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรและการมุ่งการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษาได้วางไว้ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร พนักงานในตำแหน่งหน้าที่งานบริหารด้านต่างๆ ล้วนแล้วต้องมีพฤติกรรมผู้นำที่ดีในการบริหารงานในสถานศึกษา การศึกษาบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมมากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำของบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษาที่จะช่วยกันบริหารงานในสถานศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายได้


 


In which, many people or groups of people come together to perform various activities in order to achieve the succeeded goals.  In this case, the group must have a group leader or one person in the group to show different roles or behaviors of leadership. Leadership is important to be able to influence or persuade the person or people do what the leader wants to achieve the purpose of groups or organization. This article aims to study the meanings and concepts of various theories. related to behavioral leadership in school administration and research studies on the behavior of leaders expressed. Whether it's the University of Iowa Studies, the University of Michigan Studies, the Ohio State Studies and the Managerial Grid, the Continuum of Leadership.  Leadership Theory Reddin's Tri-Dimension Theory in which each concept of leadership behavior is different.  Leadership behaviors that should be implemented in school administration should focus on both focusing on building relationships among personnel and aiming to achieve the goals set by the schools. including school administrators, personnel and staff in various administrative positions All must have good leadership behavior in school administration. Studying this article will help you understand more about behavioral leadership theory. and in order to develop leadership behaviors of individuals in educational institutions who will help each other in managing the educational institutions achieve their goals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ