การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะไม้ตีในรายวิชากระบี่กระบองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | The Development of Blended Physical Education Lesson Plans on Hitting Skills in Krabi Krabong Course of Lower Secondary School Students

Main Article Content

กัญญารัตน์ คำวิชัย
สุนันทา ศรีศิริ
พิมพา ม่วงศิริธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะไม้ตีในรายวิชากระบี่กระบองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 10 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสาน ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.81 บทเรียนออนไลน์และสื่อการสอนประเภทวีดีทัศน์ ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.96 และแบบทดสอบทักษะไม้ตีกระบี่ ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  (1)แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสมที่มีต่อทักษะไม้ตีในรายวิชากระบี่กระบองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวน 8 แผน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการตีไม้ ทักษะการรับไม้ ทักษะการเคลื่อนที่ 8 ทิศ  ทักษะไม้ตี ท่าที่ 1 ไม้ 8  ทักษะไม้ตี ท่าที่ 2 ไม้ 7 ทักษะไม้ตี ท่าที่ 3 ไม้ 9 และการคิดเชิงไม้และกรมการต่อสู้  (2)แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสานมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี  (= 2.74, SD =0.44) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแผนอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.50, SD=0.65) และ (3) ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบผสมผสานกับนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.25, SD=0.78)


 


The purpose of this research is to develop and determine the quality of blended physical education lesson plans on hitting skills in the Krabi-krabong course in lower secondary school. The sample consisted of 30 physical education teachers at the secondary level and ten lower secondary school students at Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School. They were selected by purposive sampling, with exclusive and inclusive criteria. The research instrument included physical education lesson plans with a content validity of 0.81, online lessons and video teaching materials with a content validity of 0.96, and the Krabi-krabong hitting skills test with a content validity of 1.00. The statistics used in this study were mean, percentage, and standard deviation. The results of the research revealed the following: (1) blended physical education lesson plan on hitting skills in the Krabi-krabong course for lower secondary school had eight plans and three units, such as hitting skills, defense skills, eight directions of movement skills, hitting skills for the first of eight targets, hitting skills for the second of seven targets, and hitting skills for the third of nine targets, tactical celebration and grappling; (2) the quality of the blended physical education lesson plans was at a good level (= 2.74, SD =0.44), the appropriateness and feasibility of lesson plans were the highest levels (= 4.50, SD=0.65); and (3) after try-out of lesson plans with students, it found that the students had a mean score of knowledge, hitting skills, and the desirable characteristics at pass level, and they were satisfied with these lesson plans at a high level (= 4.25, SD=0.78)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย