แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของคณบดีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | The Guidelines of Academic Leadership Development of Deans in Kasetsart University

Main Article Content

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของคณบดีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 234 คน ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิชา และหัวหน้าภาควิชา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของคณบดีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ควรพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 2) การวางแผนงานวิชาการ ควรให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะวิชา 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากร  ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 4) การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ควรบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับทีมงาน 5) การเผชิญปัญหาและการแก้ไข ควรพัฒนาทักษะการบริหาร และมีจิตวิญญาณความเป็นผู้นำที่ดี 6) การบริการและการรับใช้ ควรกระจายอำนาจการตัดสินใจ และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร และ 7) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ควรสร้างการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน


 


             The purpose of this research was to study the Guidelines of academic leadership development of deans in Kasetsart University. The samples consisted of 234respondents, including administrators of Kasetsart University, faculty administrators and head of department who work in Kasetsart University. The research instrument were semi-structured interview, opinionnaire, and Focus Group Discussion. The statistics to analyze the data were frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation, Exploratory Factor Analysis, and Content Analysis.


               The guidelines of academic leadership development of deans in Kasetsart University consisted of 7 guidelines: 1) Using technology for learning, Should develop knowledge, competence in the use of information technology and new communications about learning management, 2) Academic planning, Should allow personnel to to the team, 5) facing problems and solutions, Should develop administrative skills and have good leadership spirit, 6) Service and servant, Should decentralize decision-making and provide assistance to personnel, and 7) promoting academic atmosphere, Should create participation and exchange work experience to promote and support each other's work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย