การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเองเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฎิบัติ เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Self-Directed Online Training to enhance Knowledge and Practical Skills on Official Correspondence Typing for Support Staff, Education and Development Sciences Faculty, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus.

Main Article Content

ชลทิชา ปั้นศรีนวล
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ณัฐพล รำไพ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติ เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ 2) ศึกษาความรู้หลังการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติ เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ 3) ศึกษาทักษะปฏิบัติ     จากการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะปฏิบัติ เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 1) หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเองฯ 2) แบบประเมินคุณภาพของการฝึกอบรมออนไลน์ 3) แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 4) แบบวัดทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มประชากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที one sample t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการนำตนเอง เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ คะแนนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 2) คะแนนความรู้หลังการฝึกอบรมออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนทักษะปฏิบัติจากการฝึกอบรมออนไลน์ อยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 8.30 และ4) ผลความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการฝึกอบรมออนไลน์ฯ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.56


 


The aims of this research were to 1) develop a self-directed online training to enhance knowledge and practical skills in official correspondence typing for support staff, 2) study the knowledge gained after participating in self-directed online training to enhance knowledge and practical skills in official correspondence typing for support staff, 3) examine the practical skills acquired from self-directed online training to enhance knowledge and practical skills on official correspondence typing for support staff, and 4) assess the satisfaction of support staff from the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, with self-directed online training in official correspondence typing. The target group consisted of 39 support staff members from the Faculty of Education and Development Sciences. The research utilized the following tools: 1) self-directed online training course, 2) quality assessment of self-directed online training, 3) post-training knowledge assessment, 4) practical skills measurement, and 5) satisfaction evaluation questionnaire for the target population. Statistical analysis included percentages, means, standard deviations, and one-sample
t-test. The results of this research showed that: 1) the overall quality assessment of the self-directed online training course in official correspondence typing for support staff, received a high score with
a mean of 4.56, 2) the post-training knowledge assessment showed an average score above the 80% criterion with statistical significance at the .05 level, 3) the practical skills acquired from the online training were at a significantly high level with a mean score of 8.30, and 4) the satisfaction of support staff with self-directed online training was found to be the highest level of satisfaction, with a mean score of 4.56.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Adthapasertkul, S. (2020). The Development of E-Training Systems on Rules and Welfare for Employee of Sunny World Chemicals Company Limited [Independent Study, Kasetsart University]. Bangkok.
Chaipanya, P. (1998). Satisfaction Concept. CMU Press. [tranlated]
Karatanutta, M. (2013). Training Handbook: Professional Training. Think Beyond. [tranlated]
Kasetsart University. (2020). Four-year action plan (B.E.2564-2567) Kasetsart University. https://www.ku.ac.th/th/operation-plan-and-action-plan-of-ku/download/2332. [tranlated]


Kasetsart University Act B.E. 2558. (2015, 17 July). Ratchakitchanubeksa. Volume 132. Part 66 (pp. 1-24). [translated]
Khaemmanee, T. (2020). Pedagogy : Body of Knowledge for an Effective Learning Process (24th ed.). CU Press. [tranlated]
Laohacharadsaeng, T. (2002). Principles of design and creation of websites for teaching and learning. Arun Printing. [tranlated]
Mukayaprasert, D. (2016). The Development of Self-Directed Web-Based Training by using Coaching Technique for Repair Management of the National Housing Authority [Independent Study, Kasetsart University].
Siyaphai, W. (2011). Organizing meetings and training effectively. Nawasan Printing. [tranlated]
Srisaard, B. (2002). Preliminary Research (7th ed.). Suwiriyasan. [tranlated]
Thapwong, R. (2020). Development of Courseware Application with Blended Learning and Gamification Learning Concept to Develop Practical Skills in Digital Media Creation for Pre-Service Teacher Student [Thesis, Kasetsart University].