การนำเสนอทางเลือกนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา|Proposed English Language Education Policy Alternatives for the Enhancement of Equity and Justice in Education

Main Article Content

ชื่นชนก โควินท์

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอทางเลือกนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เสริมสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา ด้วยการวิจัยเอกสารนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ การสัมภาษณ์ครูชาวไทยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 70 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระคือทางเลือกนโยบายจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) จัดหาครูคุณภาพเข้าสู่ระบบให้เพียงพอและทั่วถึงอีกทั้งให้ความเป็นอิสระ (autonomy) กับครู          2) กำหนดให้มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน 3) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำกับ สนับสนุน และดูแลทุกองค์ประกอบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     4) ยกเลิกการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนทุกคนตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่มีผลต่อผู้เรียนทั่วประเทศและเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นกับระบบและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ 5) จัดให้มีระบบในการสำรวจสถานการณ์และการรับฟังความคิดเห็นโดยตรงและที่สะท้อนข้อเท็จจริงของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


 


This qualitative study aims to explore and propose English language basic education policy alternatives that enhance equity and justice in education. The study employed the documentary research of English language education policy of the Republic of Finland; the semi-structured interview of 70 Thai teachers of English using the interview protocol; and the focus group discussion. The findings in terms of proposed policy alternatives based on the thematic analysis of qualitative data are: 1) provide sufficient qualified teachers of English, properly distributed throughout the system, and equip them with autonomy; 2) provide systemic support for learners with high needs whose interest is to develop their English language skills; 3) assign the Minister of Education to have oversight of all aspects of the English language education, making sure they are in accordance with one another; 4) put an end to the across-the-board CEFR-based English language development to advance learners, allowing for the system and the English language education to support learner differences and learning needs; and 5) put in place a monitoring system open to listening to the honest opinions of basic education teachers of English as well as all other concerned persons directly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Alstad, G. T., & Sopanen, P. (2020). Language orientations in early childhood education policy in Finland and Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 7(1), 30-43.
Baker, W. (2008). A critical examination of ELT in Thailand: The role of cultural awareness. RELC Journal, 39(1), 27-44.
Baker, W., & Jarunthawatchai, W. (2017). English language policy in Thailand. European Journal of Language Policy, 9(1), 27-44.
Borazjani, Z., & Bagheri, M. S. (2016). Strengths and weaknesses of educational equity in English language teaching at Iranian and Finnish primary and secondary schools. Journal of Studies in Learning and Teaching English, 5(1/9), 55-75.
Colagrossi, M. (2018, September 10). 10 reasons why Finland’s education system is the best in the world. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/10-reasons-why-finlands-education-system-is-the-best-in-the-world?
Cresswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2018). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (6th ed.). Pearson.
Darasawang, P., & Todd, R. W. (2012). The effect of policy on English language teaching at secondary schools in Thailand. In E. Low & A. Hashim (Eds.), English in Southeast Asia: Features, policy and language in use (pp. 207-220). John Benjamins.
Deutsch, M. (1985). Distributive justice: A social-psychological perspective. Yale University Press.
Draper, J. (2019). Language education policy in Thailand. In A. Kirkpatrick & A. J. Liddicoat (Eds.), The Routledge International Handbook of Language Education Policy in Asia (pp. 229-242). Routledge.
Duangchuen, P., Antaveesin, A., & Treevichitkasem, W. (2021). The administration of curriculum using English as a medium of instruction in accordance with European union of primary schools in Bangkok under the office the private education commission. Journal of Arts Management, 5(1), 118-133.
Fitzpatrick, D. (2011). Making sense of the English language policy in Thailand: An exploration of teachers’ practices and dispositions [Unpublished doctoral dissertation]. University of Exeter.
Hayes, N., O'Toole, L., & Halpenny, A. M. (2017). Introducing Bronfenbrenner: A guide for practitioners and students in early years education. Routledge.
Jaatinen, R., & Saarrivirta, T. (2014). The evolution of English language teaching during societal transition in Finland—A mutual relationship or a distinctive process? Australian Journal of Teacher Education, 39(11), 29-44.
Järvinen-Taubert, J. (2020). Finland is changing the teaching of languages 1/2. Learning Scoop. https://learningscoop.fi/finland-is-changing-the-teaching-of-languages-
Joensuu, C.H. (2007). Recent development in Finnish language education policy: A survey with particular reference to German. German as a Foreign Language Journal, 3, 1-24.
Kingdon, J. W. (2010). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Pearson.
Leverage Edu. (2022). Finland education system. Wings. https://leverageedu.com/blog/finland-education-system/
Miettinen, E. (2013). Finnish comprehensive school pupil’s language disposition: Language shower as a means of diversifying language choices [Master’s Thesis, University of Jyväskylä]. Semantic Scholar. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201307042072
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). The qualitative researcher's companion: Classic and contemporary readings. Sage Publications, Inc.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
Milhas, P. (2023). Qualitative research methods: Approaches to qualitative data analysis. In R. Tierney, F. Rizvi, & K. Ercikan (Eds.), International encyclopedia of education (4th ed., pp. 302-313). Elsevier.
Ministry of Education. (2022). Action plan, Ministry of Education (2023 – 2027). https://www.moe.go.th/360government-action-plan-moe/ [translated]
Mitchell, R., Myles, F., & Marsden, E. (2019). Second language learning theories (4th ed.). Routledge.
National Institute of Educational Testing Service. (2022). Reports and articles: A summary of Ordinary National Educational Test (O-NET) results. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/497 [translated]
Nonthaisong, K., & Mantero, M. (2017). The impact of language policy in the basic education core curriculum in Thailand. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 2(2), 71-89.
OECD. (2022). Education GPS: Equity. https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41746&filter=all
Office of the Basic Education Commission. (2021). Education policy, Ministry of Education, fiscal year 2021 – 2022. https://cbethailand.com/ [translated]
Office of the Education Council. (2023). The national scheme of education B.E. 2560-2579 (2017-2036). https://www.onec.go.th/th.php/page/category/CAT0000018 [translated]
Office of the National Economic and Social Development Council. (2022). SDGs – Sustainable Development Goals. https://sdgs.nesdc.go.th/ [translated]
Office of the National Economic and Social Development Council. (2023a). National Strategy. http://nscr.nesdc.go.th/ns/ [translated]
Office of the National Economic and Social Development Council. (2023b). The Thirteenth National Economic and Social Development Plan. https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13 [translated]
Padermprach, N. (2017). The problems of English language education at the upper secondary level in Thailand: The perceptions of Thai EFL teachers and students in Bangkok [Unpublished doctoral dissertation]. University of Warwick.
Popa, C., Laurian, S., & Fitzgerald, C. (2015). An insight perspective of Finland’s educational system. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 104-112.
Ronnaphap, P. (2021). Reducing inequality towards Thailand’s sustainable growth. PASISAHLBERG.COM. https://www.pier.or.th/abridged/2021/06/#top [translated]
Sahlberg, P. (2022). Understanding equity in education. Part 1: What is equity? https://pasisahlberg.com/understanding-equity-in-education-part-1-what-is-equity/
Sangmahamad, R. (2017). Disparities in education: Social quality in Thai’s views. Political Science and Public Administration Journal, 8(1), 33-36.
Schunk, D. H. (2019). Learning theory: An educational perspective (8th ed.). Pearson.
Simola, H., Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M., & Sahlstrom, F. (2017). Dynamics in education politics: Understanding and explaining the Finnish case. Routledge.
Soonsinphai, T. (2020). Reconsidering Thailand’s English education. Nakhon Lampang Buddhist’s Journal of Arts Management, 9(1), 86-97.
Srichampa, S., Burarungrot, M., & Samoh, U. (2018). Language planning through policy in Thailand, Malaysia and Singapore for unskilled migrant workers. Journal of Language and Linguistics, 36(2), 89-121.
Taladngoen, U. (2019). English language policy and English language teaching practice in Thailand: A perfect match or a mismatch? Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 41(1), 17-26.
Tanchaphatkul, N. (2021, August 11). Three years towards equity: Where have Thai education been? https://www.eef.or.th/3-years-eef/ [translated]
Thanyathamrongkul, R., Singhasiri, W., & Keyuravong, S. (2018). Language literacy, language education policy and classroom practices in a Thai primary school context. Issues in Educational Research, 28(4), 1060-1079.
Todd, R. W., & Darasawang, P. (2020). English language teacher education in Thailand: A mix of global and local. In A. B. M. Tsui (Ed.), English language teaching and teacher Education in East Asia: Global challenges and local responses (pp. 195-216). Cambridge University Press.
Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2000). Cooperation in groups: Procedural justice, social identity and behavioral engagement. Psychology Press.
United Nations. (2022, July 7). The Sustainable Development Goals Report 2022. https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
VanPatten, B., Keating, G. D., & Wulff, S. (2020). Theories in second language acquisition: An introduction (3rd ed.). Routledge.