การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา| The Development of Moral and Ethical Behavior Based on Cooperative Learning of Grade 4 Students, Kasetsart University Laboratory School Kampaeng Saen Campus Educational Research and Development Center

Main Article Content

เพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง
อัญชุลีกร เมืองบุรี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้สอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 160 คน ปีการศึกษา 2565 และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 114 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการงานอาชีพ ทั้งนักเรียนและผู้สอนเป็น          ผู้ประเมิน ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านมีจิตสาธารณะ และด้านรักความเป็นไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 8 ด้าน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการงานอาชีพ ทั้งนักเรียนและผู้สอนเป็นผู้ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการงานอาชีพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก


This research objectives were 1) to study levels of moral and ethical behaviors of Grade 4 students, 2) to develop the moral and ethical behaviors of those Grade 4 students using learning management by a Cooperative Learning Management Plan, and 3) to study opinions of those students’ parents with the moral and ethical behaviors of those Grade 4 students after learning management by a Cooperative Learning Management Plan. Research instruments were a Cooperative Learning Management Plan of Home Economics, a moral and ethical behavior assessment form for students, a moral and ethical behavior assessment form for teachers, and a questionnaire about the Parents' opinions on student moral and ethical behaviors. The study sample consisted of 160 Grade 4 students in the academic year 2022 and parents of 114 students. The statistic data were analyzed in frequency, percentage, average mean, standard deviation, and t-test.


The research results were as follows:


1) The over all moral and ethical behaviors of Grade 4 students after learning management by a Cooperative Learning Management Plan of the Home Economics evaluated by both the students and the teacher were average at the highest level. The eight moral and ethical behaviors aspects including adherence to the nation – religions - monarchy, honesty, discipline, studious, the livelihood of self-sufficiency, commitment to work, public mind, and love of Thainess. 2) The levels of the eight moral and ethical behaviors aspects of the Grade 4 students by a Cooperative Learning Management Plan were significantly (p<.05) higher than before the learning management. 3) As for the opinions of those students’ parents on ethical behaviors, the overall opinion was at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Aungurasiri, A. (2018). Moral Ethics and Development of Learners in Thailand 4.0. Journal of Educational Innovation and Research, 2(2), 81-91.
Bongphas, K. (2019). The Effects of Physical Education Learning Management Using Cooperative Learning Techniques on Desirable Characteristics of Lower Secondary School Students [Master of Education, Srinakharinwirot University].
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2008). Indicators and core learning content. Learning about careers and technology According to the basic education core curriculum. Bangkok: Agricultural Cooperative Federation of Thailand.
Chaimongkol, C. (2018). The Study of Moral and Ethical Development of Students at Anuban Wat Parinayok School Under Bangkok Primary Educational Service Area Office [Master of Education, Krirk University].
Chatiyanon, B. (2018). Study on the Desirable Characters of Students at The Demonstration School of Silpakorn University. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3), 84-99.
Jumsai Na Ayutthaya, A. (2010). Virtue brings knowledge, revised edition. Bangkok:Free Mind.
Khaemani, T. (2007). Teaching format: multiple choices. Bangkok: Chulalongkorn University.
Kittiwanno, A., Chayasitthi, S., Sangwaro, S., & Sukjeen, A. (2010). Learning Strategies In Order To Develop Students’ Morality and Ethics Though The Threefold. Thammawit Journal, 2(2), 365-366.
Nantachai, S. (2004). Ethics and codes for teachers. Bangkok: Department of Education Faculty of Education.
Office of the Education Council . (2017). National Education Plan 2017 - 2036. Bangkok: Phrik whan Graphic. [translated]
Office of the National Education Commission. (2002). National Education Act. Bangkok: Phrik whan Graphic.
Phiromkham, B., Suwan, S., Poolsri, W., Kaewcharatwilai, T., Chumsai Na Ayutthaya, S., Krua-in, N., Chowpanich, K., Thongperm, O., Kanlueang, T., Udomsri, N., Thanatchayaitdej, P., Rasamee, S., Nukuntham, K., Soikhiri, T., Fakcharoenpol, W., Pupaniad, S., Chantrasukri, S., Srianantakom, S., Phoblarp, C., Chansi, P. (2016). Development on ethics and desirable behaviors at Faculty of Education and Development Science. Nakhon Pathom: Kasetsart University.
Prasertsin, U. (2015). Needs Assessment for Developing the Eight Desired Characteristics of Secondary School Students. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 8(2), 56-68.
Puachindanate, C. (2013). Co-operative Learning Experience Management in the Occupational Work and Technology Course on Learning Achievement and Moral Virtue of the Level of Grade 1 Students: Chulalongkorn University Demonstration School. Journal of Education Studies, 41(4), 1-15.
Sriplang, P., & Hoksuwan, P. (2015). A Study for Developing Ethics of Students through the Use of Metacognition. Journal of Nakhon Phanom University, 5(2), 7-16.
Suraworachet, A. (2017). A Model of Self – Honnesty Behavioural Development in Primary School Students using Participatory Action Research. [Doctor of Philosophy in Educational Administration, Burapha University ].
Yamane,T. (1973). Statistics: an introductory analysis. New York: Harper. & Row.