แนวทางการพัฒนาและยกะดับทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผลทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี | Guidelines for Developing and Upgrading Skills for the Future of Labour Outside the Education System in the Workplace Linked to Agricultural Products in Suphanburi Province

Main Article Content

เจษฎา พลายชุมพล
ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ
พิไลวรรณ พิทักษ์เกียรติยศ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สภาพ ความต้องการ ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผลทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานอาหาร โรงสีข้าว และโรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 86 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานสำนักงาน ฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง และคลังสินค้า จำนวน 476 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มทดลอง ได้แก่ พนักงานของโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว โรงงานอาหาร และโรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้  จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและความต้องการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ออนาคต แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ชุดกิจกรรม และแบบประเมินผลชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ดัชนีความต้องการจำเป็น และ Dependent-Sample t-test


ผลการวิจัยพบว่า  1. ความต้องการจำเป็นทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผล ทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ คิดแบบมีเหตุผล นำเทคโนโลยีมาใช้ทำงาน ใช้สื่อดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและทำงานในสิ่งแวดล้อมเสมือน

  2. ออกแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ออนาคตและชุดกิจกรรม ได้แก่ คิดเป็น ทำเก่ง เร่งรักษา พัฒนาตนเอง แบ่งปันทักษะ และวัดผลสำเร็จ ครอบคลุมเนื้อหาการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร ฝึกอบรมขณะปฎิบัติงาน ผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นผู้ถ่ายทอด ใช้สื่อผสม ในช่วงเวลาทำงานปกติ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหา

  3. คะแนนเฉลี่ยการทำแบบทดสอบก่อนร่วมกิจกรรม 80 คะแนน และหลังร่วมกิจกรรม 19.73 คะแนน ค่า t = -7.406 คะแนนเฉลี่ยหลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจชุดกิจกรรมระดับมาก ( =4.08) ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต


The purposes of this research are to synthesize conditions, needs, design, evaluate, and propose guidelines for developing and upgrading skills for the future of labours outside the education system in the workplace linked to agricultural products in SUPHANBURI province. The sampling group is from 86 workplaces in Suphanburi Province such as sugar cane factories, food factories, rice mills, and wood products factories, and the information providers are managers, supervisors, office workers, production staffs, maintenance staffs, and warehouse clerks in total of 476 persons which obtained by multistage random sampling. In addition, there are 15 persons in experimental group who are the employees of the sugar cane factories, food factories, rice mills, and wood products factories. Furthermore, the tools that used for collected the data are questionnaire of conditions and needs for skill development for the future and data recording from focus group. Also, the tools that used for data analysis in this activity are Frequency, Percentage, Priority Needs Index Modified (PNIModified), and Dependent-Sample t-test.


The result indicated as below:  1. The necessary skills needed for the future of labours in the workplace linked to agricultural products in Suphanburi province are logical thinking, applying technology on task, wisely use of digital media, and work in environmental simulation capability.

  2. Guidelines for developing and upgrading skills for the future and activity’s kits are thinking ability, quality execution, problem solving, self-development, sharing skills, and evaluation. These activity’s kits are covering contents of using and maintaining machinery and on the job training that managers and supervisors are trainers by using mixed media for training and conduct the training in working hours with duration based on contents in each activity.


       3. The pre-test result shown the average of 11.80 points and the post-test result shown the average of 19.73 points, while dependent-sample t-test shown the result at -7.406. The average score after participating in the activity is higher than before participating in the activity. There was a statistical significance at the .01 level of satisfaction with the activity’s kits at a high level ( =4.08). Therefore, from the result can conclude that the activity’s kits are suitable for skills development for the future.


       

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. & Schneider, P. (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.
Head Office of Suphanburi Province. (2023). Suphanburi Provincial Development Plan 2023-2027 (Revised Edition) on Fiscal Year 2024.
Keaw-U-Bol, K. (2015). Guidelines and Developmental of Worker According to Business of Service Organization Needs in Phitsanulok Province [Paper presentation]. Nation and international conference of Graduate studies network, Northern region Rajabhat University.
Knowles, M.S., Holton, E.F., & Swanson, R.A. (2005). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.
Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., Smit, S., Ellingrud, K. & Robinson, O. (2021). The future of work after COVID-19. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/featured-
Mawan, S., Noinual, K., Bua-dung, J., Intarasakul, T., Suwanchom, P., Yomkratok, S., and Rojanatrakul, T. (2022). Important skills for future Graduates. Journal of Local Management and Development Pibulsongkram Rajabhat University, 2(2), 87-99. https://so06.tci-thaijo.org/ index.php/jclmd_psru/article/view/259553/175588
Ngamnin, S. (2015). Management of teaching and learning (Active Learning). In P. Phromphasit (Ed.), Active Learning (AL) Huso at KPRU. (pp. 20-36). Kamphaeng Phet Rajabhat University, Faculty of Humanities and Social Sciences. https://huso.kpru.ac.th/File/KM%20BOOK-58.pdf
Office of the National Economics and Social Development Council. (2023). The National Economic and Social Development Plan. The Thirteenth Plan. (2023-2027).
Patisonthicharoen, R. (2019). The enhanceing of future work skills for students at autonomus universitie [Doctoral of Education (Educational Administration and Management), Srinakharinwirot University].
Praornpit Katchwattana. Rise level and Brainstorming “Thai Labor skills’” a big problem to deal in era of technology changed. https://www.salika.co/2019/04/21/reskill-upskill-worker-disrupted- technology.
Prompasit, P. (2016). Handbook of “Active Learning (AL) Huso at KPRU”. Faculty of Humanities and Social sciences, Kamphang Phet Rajabhat University.
Ratanapeantamma, W., & Pruengnoi, P. (2016). The Educational Innovation of Skill Development for Living in the 21st. Century. ROMPHRUEK JOURNAL KRIRK UNIVERSITY, 34(3), 55-78.
Sanpayao, K., Totest, I., & Wongwatthanaphong, K. (2022). Skills Needed by Government Workers in The Future World. Journal of Administration and Social Science Review, 5(3), 131-140.
Wongwanich, S. (2007). Necessary Needs Assessment Research. Bangkok: Chulalongkorn University
Press.