วิตามินอี : สภาพตลาดและการพยากรณ์การนำเข้าของประเทศไทย Vitamin E : Market Conditions and Import Forecasts of Thailand

Main Article Content

ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสภาพตลาดและการใช้ประโยชน์จากวิตามินอี การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าวิตามินอีและอนุพันธ์ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสม โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตวิตามินอีในประเทศ และนักวิจัยที่คิดค้นนวัตกรรมการผลิตวิตามินอี ตลอดจนผู้ประกอบการที่จำหน่ายวิตามินอี สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์และประมาณการในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตวิตามินอีในประเทศทดแทนการนำเข้า อันจะเป็นผลดีต่อดุลการค้าของประเทศต่อไป


จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีการใช้วิตามินอีเป็นส่วนประกอบในหลายอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง โดยวิตามินอีที่สกัดจากธรรมชาติมีแนวโน้มความต้องการที่มากกว่าวิตามินอีสังเคราะห์ สำหรับในส่วนของการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าวิตามินอีและอนุพันธ์ของประเทศไทย พบว่าวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล เนื่องจากให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสอง (Mean Square Error: MSE) ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ที่ต่ำกว่า


This article aims to present an overview of the market condition and utilization of vitamin E. The study forecasts Thailand's import of vitamin E and its derivatives using Exponential Smoothing and Box-Jenkins methods as comparison to find the most appropriate forecasting approach. The findings of this article will be useful for the vitamin E producers and researchers to innovate vitamin E production process and the entrepreneurs who sell vitamins E to meet market demand with the information about future production plan along with knowledge about forecasting techniques using market data. Moreover, this will promote the domestic production of vitamin E replacing import needs which would be good for trade balance.


The analysis found that Thailand uses vitamin E as an ingredient in many industries. The products are widely used and have a high tendency are supplementary foods and cosmetics especially for natural vitamin E (compared with synthetic vitamin E). In terms of forecasting Thailand’s import of vitamin E and its derivatives, the study finds that the Box-Jenkins method is an appropriate way to Exponential Smoothing method, by the lower of Mean Square Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)