วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง นักวิชาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่เผยแพร่ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Published: 2021-12-01

The Causal Factors Affecting Income Inequality: A Case Study of Middle and Low Income Level Countries

Kosin Techaniyom, Chalermchai Kittisaknawan, Wutthichai Arakpothchong, Worapol Pinit

76-91

The Impact of Human Capital on Employee Performance in the Automotive Parts Industry in Thailand

Pattaraporn Worrakulrattana, Wannapa Luekitinan, Vuttichat Soonthonsmai

92-108

The Effectiveness (or Lack Thereof) of the Individual Mandate

Jirakit Taechachokevivat, Pantira Tangjitthaweechai, Thana Sompornserm

201-221