อิทธิพลขององค์การสุขภาพดีที่มีผลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ กรณีศึกษา: บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด The influence of healthy organization on organizational membership desirable a case study: Ungkuiheng Sakon Nakhon company

Main Article Content

กฤติยา ใหญ่โสมานัง วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาองค์การสุขภาพดี 2.เพื่อเปรียบเทียบองค์การ สุขภาพดีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาย่อย 3.เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก ของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อย 4.เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์การสุขภาพดีที่มีผลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การในบริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด ผลการศึกษาพบว่า สำนักงานใหญ่และสาขาย่อยมีสุขภาพขององค์การที่แตกต่างกัน ซึ่งสาขาย่อยมีมากกว่าสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย4.21 พนักงานของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยมีความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสาขาย่อยมีมากกว่าสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.37 และองค์การสุขภาพดีมีอิทธิพลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 43.4 องค์การสุขภาพดีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับค่ามาตรฐาน (เบตา) เท่ากับ 0.659

Article Details

How to Cite
ใหญ่โสมานัง, กฤติยา; อินทรวงศ์, วัชรพงษ์; พิชัยณรงค์, สิริลักษณ์. อิทธิพลขององค์การสุขภาพดีที่มีผลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ กรณีศึกษา: บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 25-37, june 2019. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/2571>. Date accessed: 21 oct. 2021.
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)