ทิศทางของกระแสเงินสดที่มีต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|The Direction of Cash Flow Effecting Price-to-Earnings and Price-to-Book Value of Listed Companies in Thailand.

Main Article Content

ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ บัวจันทร์ อินธิโส ดวงฤทัย ณ นครพนม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลของทิศทางกระแสเงินสดที่มีต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยทำการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก (SET 50) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งทิศทางของกระแสเงินสดได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี ผลการวิจัย พบว่า 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีความสัมพันธ์และอิทธิพลในทิศทางบวกกับราคาตลาดต่อกำไร 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีความสัมพันธ์และอิทธิพลในทิศทางบวกกับราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


The objective of this research were to examine the relationship and influence of cash flow direction on price-to-earnings and price-to-book value of Thai-listed firm in SET 50 multiple correlation analysis and multiple regression analysis were applied to analysis data. The result showed that the results revealed the following findings: 1) cash flow from operating activities and cash flow from financing activities had relationship and positive effects on price-to-earnings 2) cash flow from cash from operating activities and cash flow from financing activities had relationship and positive effects on price-to-book value at 0.05 level of statistical significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจียรสุคนธ์, ปิยาภิศักดิ์; อินธิโส, บัวจันทร์; ณ นครพนม, ดวงฤทัย. ทิศทางของกระแสเงินสดที่มีต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|The Direction of Cash Flow Effecting Price-to-Earnings and Price-to-Book Value of Listed Companies in Thailand.. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 1-11, nov. 2019. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/3042>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)