ทิศทางของกระแสเงินสดที่มีต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|The Direction of Cash Flow Effecting Price-to-Earnings and Price-to-Book Value of Listed Companies in Thailand.

Authors

  • ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ นักวิจัยอิสระ
  • บัวจันทร์ อินธิโส สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ดวงฤทัย ณ นครพนม สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

Keywords:

ทิศทางกระแสเงินสด ราคาตลาดต่อกำไร ราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี, Direction of cash flow, Price-to-Book Value, Price -to-Earning

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลของทิศทางกระแสเงินสดที่มีต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยทำการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก (SET 50) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งทิศทางของกระแสเงินสดได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อราคาตลาดต่อกำไรและราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี ผลการวิจัย พบว่า 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินมีความสัมพันธ์และอิทธิพลในทิศทางบวกกับราคาตลาดต่อกำไร 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีความสัมพันธ์และอิทธิพลในทิศทางบวกกับราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

The objective of this research were to examine the relationship and influence of cash flow direction on price-to-earnings and price-to-book value of Thai-listed firm in SET 50 multiple correlation analysis and multiple regression analysis were applied to analysis data. The result showed that the results revealed the following findings: 1) cash flow from operating activities and cash flow from financing activities had relationship and positive effects on price-to-earnings 2) cash flow from cash from operating activities and cash flow from financing activities had relationship and positive effects on price-to-book value at 0.05 level of statistical significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-11-05

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)