ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก |The Legal problems with marriage registration of Alternative gender

Main Article Content

นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี

Abstract

การจดทะเบียนสมรสคือ การที่คู่แต่งงานสามีภรรยาใช้เอกสารทางราชการเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์และเป็นหลักฐานที่ใช้สำหรับการยืนยันสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา ซึ่งเป็นสิทธิทางกฎหมายกำหนด โดยมีสิทธิประโยชน์ในการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส การรักษาพยาบาล การลดหย่อนภาษี หรือการฟ้องหย่า ในบทความนี้จะศึกษาปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือกทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มเพศทางเลือก เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหากฎหมายเพื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบันของกลุ่มเพศทางเลือก โดยจะนำเสนอประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้


          (1) บทนำ


          (2) แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


          (3) ปัญหาการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศทางเลือกในประเทศไทย


          (4) การวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของกลุ่มบุคคลเพศทางเลือกในการจดทะเบียนสมรสภายในประเทศไทย


          (5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทรงนิรันดร์, นิรันดร์; ประสันแพงศรี, ศิริลักษณ์. ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก |The Legal problems with marriage registration of Alternative gender. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 56-69, dec. 2018. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/3047>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิชาการ