ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก |The Legal problems with marriage registration of Alternative gender

Authors

  • นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Keywords:

การจดทะเบียนสมรส เพศทางเลือก

Abstract

การจดทะเบียนสมรสคือ การที่คู่แต่งงานสามีภรรยาใช้เอกสารทางราชการเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์และเป็นหลักฐานที่ใช้สำหรับการยืนยันสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา ซึ่งเป็นสิทธิทางกฎหมายกำหนด โดยมีสิทธิประโยชน์ในการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส การรักษาพยาบาล การลดหย่อนภาษี หรือการฟ้องหย่า ในบทความนี้จะศึกษาปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือกทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มเพศทางเลือก เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหากฎหมายเพื่อให้เข้ากับสังคมปัจจุบันของกลุ่มเพศทางเลือก โดยจะนำเสนอประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

          (1) บทนำ

          (2) แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          (3) ปัญหาการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศทางเลือกในประเทศไทย

          (4) การวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของกลุ่มบุคคลเพศทางเลือกในการจดทะเบียนสมรสภายในประเทศไทย

          (5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)