ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิการคุ้มครองผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา

Problems on enforcing the right to the protection of juvenile offenders in criminal cases

Authors

  • นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สุรัสวดี แสนสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ธัญลักษณ์ เมืองโคตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Keywords:

การคุ้มครองเด็ก;ผู้ต้องหาเด็กและเยาวชน;การคุ้มครองเด็กในคดีอาญา;สิทธิเด็กในคดีอาญา, Juvenile Protection in Criminal Cases;Juvenile Offenders;Children and Youth Right in Criminal Cases

Abstract

การกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนในปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประกอบ ด้วยเหตุปัจจัยในหลายๆ ด้าน อาทิ การขาดการดูแลการเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว สถานศึกษาต่างๆ ขาดความเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย สถานประกอบการบันเทิงต่างๆ ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนเข้าใช้บริการได้ง่ายขึ้น รวมตลอดถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการสื่อสารต่างที่สามารถเข้าถึงได้ โดยง่ายทุกสถานที่ทุกเวลา และประกอบกับกฎหมายที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงทำให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และเมื่อไม่สามารถจะหาเงินมาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกได้หรือสิ่งของเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยต่างๆ ได้ ย่อมทำให้เด็กหรือเยาวชนหาทางที่จะหาเงินมาใช้จ่ายโดยวิธีที่ไม่สุจริตโดยการลักทรัพย์ผู้อื่น หรือการเป็นผู้ขายยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ตั้งแต่การปรับปรุงตัวบทกฎหมาย การทำความเข้าใจกับครอบครัว และวิธีการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังกล่าวให้ถูกวิธี เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนไทยและอนาคตของประเทศไทยต่อไป

The offense of the current children or youth has continually the increasing number. This is due to many factors, such as the lack of caring and warmth from family institutions. Educational institutions are the lack of strict discipline in training and preaching them. Entertainment establishments are the lack of social consciousness and responsibility by letting children or youth into the easy service. This includes the communication and information technology that can be easily accessed in anywhere and anytime and the law enforced does not consist with rapidly changing in today\\\'s social context. Thus, children or youth can learn things without limit and when they cannot afford to buy facilities or items of luxuries, they find a way to make money in a dishonest way by stealing things of other people or being a drug dealer. Therefore, the solution to this problem is necessary to get cooperation from many sectors since the amendment of law, creating a good understanding within family, and how to practice of those persons involved. This is to ensure consistency, efficiency, and effectiveness in solving problems for the youth and children protection in the proper and right way for the future of Thai children and youth and the future of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)