การจัดการความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาชุมชนโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู|LOCAL WISDOM HERITAGE MANAGEMENT FOR CREATIVE TOURISM ACTIVITIES PLANNING: A CASE STUDY OF NON-THAN COMMUNITY AMPHOE MUEANG

Main Article Content

กชมาศ แซ่เตียว จิรารัตน์ ไมยวรรณ พัชราพร เขียวฉะอ้อน ภัทราวดี บำรุงวงศ์ อารียา ปานทองทา ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

Abstract

The objectives of this paper are to explore the legacy of in tourism of heritage Local intelligence tourist sites Non Than Community Amphoe Mueang Nong Bua Lamphu and to manage knowledge tourism heritage Local intelligence Non-Than Community Amphoe Mueang Nong Bua Lamphu . Data was collected using a blended research method from 25 community members comprising a mixed research methodology. The qualitative method was employed by participatory community analysis. By a group of key contributors from a specific selection of people in the community And a quantitative evaluation of the tourism potential of tourism sites from a sample of 200 people in the community from a specific random sampling basis. The results of the research showed that There are 7 intelligence in the Non-Than community area, including Pickled fish with herbs Organic Solar Energy Garden Folk music band, long drum weaving, mulberry planting, silk raising, and basketry The intelligence within the community can be grouped into 6 categories including nutrition is fermented fish the handicraft is growing mulberry silk weaving and fabric the fine arts are the long-drum band country agriculture is the solar agriculture garden thai traditional medicine is herbal compress ball and the community organization is the livelihood group, Therefore, in the suggestions from this research planning for creative tourism activities within Non-Than community and create tourism routes within the community including tourist attractions around the community and bring it to tourist sites around the community because it is one thing to help promote tourism of Non-Than community and within the community That has not been dealt with in this matter.

Article Details

How to Cite
แซ่เตียว, กชมาศ et al. การจัดการความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาชุมชนโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู|LOCAL WISDOM HERITAGE MANAGEMENT FOR CREATIVE TOURISM ACTIVITIES PLANNING: A CASE STUDY OF NON-THAN COMMUNITY AMPHOE MUEANG. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 112-120, dec. 2020. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4108>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
บทความวิจัย